Главная » Статьи » Dambrete

64 lauciņu dambretes spēles oficiālie noteikumi

64 lauciņu dambretes spēles oficiālie noteikumi

Starptautiskās dambretes federācijas - Spēles noteikumi
1
64 lauciņu dambretes spēles oficiālie noteikumi
1. Spēle un spēlētāji
1.1 Dambrete ir prāta spēle starp diviem spēlētājiem.
1.2 Divi spēlē iesaistītie cilvēki tiek definēti kā spēlētāji.
2. Materiāli
2.1. Galds
2.1.1. 64 lauciņu dambrete tiek spēlēta uz kvadrāta formas galdiņa, kas ir iedalīts 64 vienādos
laukos, tie pamīšus ir iekrāsoti balti un melni.
2.1.2. Spēle tiek spēlēta uz galdiņa tumšajiem lauciņiem. Tādējādi aktīvi ir 32 lauciņi.


1.attēls

2.1.3. Slīpās līnijas, ko veido tumšie lauciņi, tiek sauktas par diagonālēm. Garākā
diagonāle, kas savieno galda divus stūrus un sastāv no 8 lauciņiem, tiek saukta par garo
ceļu.
2.1.4. Galdiņš ir jānovieto starp diviem spēlētājiem tā, lai garā diagonāle sākas katra spēlētāja
kreisajā pusē. Tādējādi pirmais lauciņš katram spēlētājam kreisajā pusē ir tumšais lauciņš.
2.1.5. Tādējādi galdiņam, kas novietots starp diviem spēlētājiem, ir sekojošas īpašības:
2.1.5.1. Bāze: galdiņa mala, kas ir pret katru spēlētāju;
2.1.5.2. Sāni: lauciņi galdiņa malā, tādējādi pirmā un/vai pēdējā kolonna;
2.1.5.3. Rindas: horizontālās līnijas ar 4 tumšajiem lauciņiem;
2.1.5.4. Kolonnas: vertikālās līnijas ar 4 tumšajiem lauciņiem.
2.2. Kauliņi
2.2. 1. 64 lauciņu dambreti spēlē ar 12 baltiem vai gaišiem kauliņiem un 12 melniem vai
tumšiem kauliņiem.
Starptautiskās dambretes federācijas - Spēles noteikumi
2


2.attēls
2.2.2. Spēles sākumā 12 baltie kauliņi tiek novietoti uz 1, 2 un 3 horizontālās rindas tumšajiem
lauciņiem, un 12 melnie kauliņi tek novietoti uz 6, 7 un 8 horizontālās rindas tumšajiem
lauciņiem (2.attēls). 4.un 5.horizontālā rinda paliek tukšas.
3. Kauliņu gājieni
3.1. Dambretes kauliņi var būt gan parastie kauliņi, gan dāmas.
3.2. Parastajam kauliņam un dāmai ir dažādi pārvietošanās un sišanas veidi. Viena kauliņa
– parastā kauliņa vai dāmas – kustība tiek saukta par “gājiens”.
3.3. Spēles pirmais gājiens vienmēr ir spēlētājam ar baltajiem kauliņiem. Spēlētāji pēc kārtas
izdara pa vienam gājienam, izmantojot savus kauliņus.
3.4. Katru gājienu var veikt tikai ar vienu roku.
3.5. Kauliņu var pārvietot uz priekšu pa diagonāli virzienā uz nākamās rindas tukšo lauciņu.
3.6. Dāma ir kauliņš, kas sasniedz un apstājas uz viena no pretiniekam tuvākās pēdējās līnijas
lauciņiem, un tā tiek apzīmēta, uzliekot otru tādas pašas krāsas kauliņu.
3.7. Abiem spēlētājiem, sasniedzot pēdējo astoto(skaitot no sevis) līniju, ir jāveic dāmas
apzīmēšana, uzliekot otru tādas pašas krāsas kauliņu. Ja tas netiek darīts, tad pretiniekam ir
tiesības pieprasīt dāmas apzīmēšanu. Citos gadījumos, kad tas tiek noteikts ar sacensību
noteikumiem, dāmu var apzīmēt, apgriežot kauliņu otrādi.
3.8. Dāma pārvietojas uz priekšu un atpakaļ pāri secīgi brīviem lauciņiem pa diagonāli, kurā
tā atrodas: tādā veidā tā var nonākt gala pozīcijā, pārejot pāri brīvajiem lauciņiem un
nostājoties uz attālā brīvā lauciņa.
3.9. Gājiens ar kauliņu ir pabeigts, kad spēlētājs pēc tā pārvietošanas kauliņu ir atlaidis.
3.10. Kad spēlētājs, kuram ir gājiens, pieskaras kādam no spēles kauliņiem, tad tam ir jāiet ar
šo kauliņu vienā no iespējamajiem virzieniem.
3.11. Ja vien gājiena laikā kauliņš nav atlaists, spēlētājs to drīkst novietot uz cita brīva
lauciņa, ja tas ir iespējams.
Starptautiskās dambretes federācijas - Spēles noteikumi
3
3.12. Ja spēlētājs, kuram ir gājiens, vēlas novietot savu kauliņu precīzāk uz lauciņa, ir iepriekš
par to skaidri jāpaziņo savam pretiniekam, sakot “sakārtoju” .
3.13. Ja spēlētājs, kuram nav pienācis gājiens, pieskaras vai sakārto vienu vai vairākus savus vai
pretinieka kauliņus, tad tas ir uzskatāms par pārkāpumu.
4. Sišana
4.1. Pretinieka kauliņu sišanu var veikt abos virzienos – uz priekšu un atpakaļ. Sišana
skaitās kā viens pilns gājiens. Spēlētājs nedrīkst sist savus kauliņus.
4.2. Izdarot gājienu, kauliņam obligāti jāsit pretinieka kauliņš, ja tas atrodas uz blakus (pa
diagonāli) lauciņa un lauciņš aiz pretinieka kauliņa ir brīvs. Šajā gadījumā kauliņš, kurš izdara
sitienu, nostājas uz šī brīvā lauciņa (pārlecot pār pretinieka kauliņu). Tieši šis pretinieka
kauliņš tiek noņemts no spēles galda. Šī visa darbība ir sišana ar parasto kauliņu.
4.3. Dāmai jāsit pretinieka kauliņš (kā uz priekšu, tā arī atpakaļ) neatkarīgi no attāluma līdz
tam, ja tikai kauliņš ar dāmu atrodas uz vienas diagonāles un ja aiz kauliņa ir viens vai vairāki
brīvi lauciņi. Dāma pēc sitiena var apstāties uz jebkura no brīvajiem lauciņiem pēc savas
izvēles. Šo visu darbību sauc par sišanu ar dāmu.
4.4. Sišana tiek uzskatīta par pabeigtu, kad visi pretinieka sistie kauliņi ir noņemti no galda.
Sitiena veikšana un nosisto kauliņu noņemšana no galda ir obligāta ar vienu un to pašu roku.
Abu roku izmantošana gājiena veikšanai un sisto kauliņu noņemšanai ir pārkāpums, un
pretinieks var pieprasīt spēlēt saskaņā ar noteikumiem.
4.4. Kad sitiena laikā parastajam kauliņam pa diagonāli ir ceļā cits pretinieka kauliņš, aiz kura ir
tukšs lauciņš, tam ir pienākums pārlēkt arī šim otrajam kauliņam, tālāk trešajam utt., un ieņemt
tukšo lauciņu aiz pēdējā nosistā kauliņa. Tad nosistie kauliņi tiek noņemti no spēles galda,
sitiena augošā vai dilstošā kārtībā. Šī visa darbība tiek saukta par vairāku kauliņu sišanas
gājienu, ko veic parastais kauliņš.
4.5. Kad dāmai, sitiena laikā, ir ceļā vai nu tajā pašā diagonālē, vai vienā no perpendikulārajām
diagonālēm pretinieka kauliņš, aiz kura ir viens vai vairāki tukši lauciņi, tai ir pienākums šķērsot
šo otru kauliņu un tālāk, ja nepieciešams, pagriezties uz sitamā kauliņa pusi. Noslēdzoties
sitienam, dāmai ir tiesības ieņemt vienu lauciņu pēc izvēles aiz pēdējā nosistā kauliņa tajā pašā
diagonālē. Pretinieka sistie kauliņi tiek noņemti no spēles galda pieaugošā vai dilstošā sišanas
secībā. Šī visa darbība tiek saukta par vairāku kauliņu sišanas gājienu, ko veic dāma.
4.6. Vairāku kauliņu sišanas gadījumā ir aizliegts pārlēkt pāri saviem kauliņiem.
4.7. Vairāku kauliņu sišanas gadījumā ir atļauts šķērsot vienu un to pašu tukšo lauciņu vairāk, kā
vienu reizi, bet ir aizliegts šķērsot vienu un to pašu pretinieka kauliņu vairāk, kā vienu reizi.
4.8. Vairāku kauliņu sišana ir skaidri jānorāda, noliekot sitamo kauliņu uz tukšā lauciņa pēc
katra lēciena un novietojot to uz pēdējā lauciņa. Skaidras norādes trūkums tiek uzskatīts par
pārkāpumu, un pretinieks var pieprasīt korekciju.
4.9. Kauliņa kustība vairāku kauliņu sišanas laikā tiek uzskatīta par pabeigtu, kad spēlētājs ir
atlaidis kauliņu, ar kuru tika veikta sišana, pēc gājiena vai tā laikā.
Starptautiskās dambretes federācijas - Spēles noteikumi
4
4.10. Pretinieka kauliņus no galda var noņemt tikai, kad ir pabeigta vairāku kauliņu sišana.
Kauliņi tiek noņemti no spēles galda uzreiz pēc gājiena un sitiena pieaugošā vai dilstošā secībā,
bez pārtraukumiem starp atsevišķu kauliņu noņemšanas. Kauliņu noņemšana citā kārtībā vai
neievērojot nekādu kārtību, tiek uzskatīta par pārkāpumu un pretinieks var pieprasīt spēlēt
saskaņā ar noteikumiem.
4.11. Kauliņu noņemšana no spēles galda tiek uzskatīta par pabeigtu, kad spēlētājs ir noņēmis
visus sistos kauliņus vai viņš ir nepārprotami apstājies šīs darbības laikā.
4.12. Ja parastajam kauliņam vai dāmai ir iespēja sist vienā vai vairākos virzienos, spēlētājam ir
izvēle, kurā virzienā sist, neskatoties uz kauliņu skaitu vai vērtību (dāmas vai parastie kauliņi).
4.13. Ja parastais kauliņš sit uz pēdējās (astotās, skaitot no savas puses) horizontālās līnijas un
tam ir iespēja turpināt sišanu, tam ir jāturpina sišana, bet jau kā dāmai.
4.14. Ja parastais kauliņš sasniedz pēdējo horizontālo rindu bez sišanas, tas kļūst par dāmu,
apstājas uz pēdējās rindas un var sist tikai nākamajā gājienā.
4.15. Spēles noteikumi 64 lauciņu dambretes Brazīliešu versijai.
4.15.1. Ir obligāti jāsit vairākums. Ja jums ir izvēle starp dāmām un parastajiem kauliņiem, tad
jūs varat sist jebkuru no tiem, ievērojot noteikumu, ka ir jānosit lielākais kauliņu skaits,
neatkarīgi no to vērtības.
4.15.2. Ja parastais kauliņš, sitot kauliņus, sasniedz pēdējo (astoto, skaitot no savas puses)
horizontālo līniju, un tam ir iespēja turpināt kauliņu sišanu, tad tam ir pienākums turpināt sišanu,
un šajā gadījumā tas paliek par parasto kauliņu pēc sišanas.
4.15.3. Ja parastais kauliņš, sitot kauliņus, sasniedz pēdējo (astoto, skaitot no savas puses)
horizontālo līniju, un tam ir iespēja turpināt kauliņu sišanu, kā dāmai, tad tas kļūst par dāmu,
apstājoties uz pēdējās rindas, un tas var turpināt sišanu tikai nākamajā gājienā, ja tas vēl ir
iespējams.
5. Pārkāpumi
5.1. Ja spēles laikā tiek atklāts, ka saskaņā ar 2.1.4.punktu spēles galds ir novietots nepareizi,
spēle tiek anulēta un spēlēta no jauna.
5.2. Pirms spēles sākuma ir jāpārbauda atbilstība 2.2.2.punktam. Katram spēles laikā
pamanītajam pārkāpumam ir spēkā zemāk esošais 5.4.punkts.
5.3. Ja spēlētājs spēles laikā ir nejauši uz galda pārbīdījis vienu vai vairākus savus vai pretinieka
kauliņus, tam ir jāatjauno to pareizā pozīcija sava gājiena laikā. Tiesnesis var sodīt spēlētāju,
kurš ir pārvietojis kauliņus.
5.4. Ja spēlētājs ir izdarījis vienu no sekojošiem pārkāpumiem, viņa pretiniekam ir tiesības
izlemt, vai pārkāpums ir jāizlabo, vai tieši pretēji, jāturpina spēle. Tas attiecas uz šādiem
gadījumiem:
5.4.1. Ja secīgi ir izspēlēti divi gājieni pēc kārtas.
5.4.2. Ja tiek pārvietots parastais kauliņš vai dāmu nepareizā veidā.
5.4.3. Ja tiek aizskarti viens vai vairāki kauliņi.
5.4.4. Ja tiek atcelts izspēlētais gājiens.
5.4.5. Ja tiek pārvietots pretinieka kauliņš.
5.4.6. Ja tiek spēlēts ar kauliņu, bet ir iespējama sišana r citu kauliņu.
5.4.7. Ja bez iemesla no galda tiek noņemts savs vai pretinieka kauliņš.
5.4.8. Ja tiek izdarīta lielāka vai mazāka skaita kauliņu sišana, nekā sisto kauliņu skaits.
Starptautiskās dambretes federācijas - Spēles noteikumi
5
5.4.9. Ja notiek apstāšanās vairāku kauliņu sišanas laikā (atlaists kauliņš, skatīt 4.10.punktu).
5.4.10. Ja tiek nepareizi tiek pārvietots kauliņš, vairāku kauliņu sišanas gadījumā.
5.4.11. Ja, pēc vairāku kauliņu sišanas, tiek noņemti no galda mazāk kauliņi, nekā ir nosisti.
5.4.12. Ja, pēc sitiena, tiek noņemti kauliņi, kuriem nav pārlēkts pāri.
5.4.13. Ja, vairāku kauliņu sišanas laikā, apstājoties, netiek noņemti kauliņi.
5.4.14. Ja, paaugstinot parasto kauliņu uz dāmu, to neapzīmē ar otru kauliņu.
5.4.15. Ja tiek spēlēts ar dāmu, kura vēl nav apzīmēta ar otru kauliņu.
5.4.16. Ja gājienu veikšana un kauliņu sišana notiek, izmantojot abas rokas.
5.5. Situācijas, kas rodas uz galdiņa to iemeslu dēļ, kas nav spēlētāju ietekmes rezultātā,
netiek uzskatītas par pārkāpumiem.
5.6. Ja spēlētājs atsakās ievērot apstiprinātos spēles noteikumus, tad viņa pretiniekam ir
tiesības pieprasīt tos ievērot.
5.7. Ja spēlētājs veic gājienu pēc tam, kad tā pretinieks ir veicis pārkāpumu vai tas ir atteicies
ievērot spēles apstiprinātos noteikumus, tā gājiens norāda uz situācijas pieņemšanu. Pēc tam
koriģēšana vairs nav iespējama.
5.8. Daļēja pārkāpuma koriģēšana vai noraidīšana nav pieļaujama.
5.9. Tiesnesim ir tiesības sodīt spēlētāju, kurš atsakās ievērot spēles noteikumus.
6. Rezultāts
Spēles beigās iespējamie rezultāti:
- Viena pretinieka uzvara un attiecīgi otra pretinieka zaudējums.
- Neizšķirts, savstarpēji spēlētājiem vienojoties.
6.1. Spēlētājs uzvar, kad tā pretinieks:
6.1.1. Padodas bez iemesla;
6.1.2. Pretiniekam ir gājiens, bet tas nevar pārvietot kauliņu, jo visi ir bloķēti.
6.1.3. Pretiniekam nav palicis neviens kauliņš;
6.1.4. Atsakās ievērot spēles noteikumus.
6.1.5. Ir beidzies spēlētājam piešķirtais laika limits.
6.2. Neizšķirts rezultāts tiek fiksēts sekojošos gadījumos:
6.2.1. Abi spēlētāji, savstarpēji vienojoties, piekrīt neizšķirtam;
6.2.2. Tiek piemēroti 7.punktā minētie neizšķirta rezultāta noteikumi;
7. Neizšķirts
Spēles rezultāts ir neizšķirts sekojošos gadījumos:
7.2.1. Ja viena un tā pati pozīcija tiek atkārtota trīs (vai vairāk) reizes un katru reizi
gājiens ir vienam un tam pašam spēlētājam.
Starptautiskās dambretes federācijas - Spēles noteikumi
6
7.2.2. Ja spēlētājam spēles laikā ir trīs dāmas (un vairāk) pret vienu vienīgu pretinieka dāmu un
tas, sākot no uzskaites 1. gājiena, 15.gājienā nevar nosist pretinieka dāmu.
7.2.3. Ja 15 gājienu laikā spēlētāji pārvieto tikai dāmas, nepārvietojot parastos kauliņus un
neveicot sitienus.
7.2.4. Ja pozīcija, kurā abiem pretiniekiem ir dāmas, nav mainījusi kauliņu situāciju (t.i., netika
veikts neviens sitiens, un parastais kauliņš nekļuva par dāmu), tad neizšķirta fiksācijai
nepieciešami:
4 un 5 kauliņu galotnē – 30 gājieni;
6 un 7 kauliņu galotnē – 60 gājieni.
7.2.5. Ja spēlētājs, kuram spēles laikā ir trīs dāmas, divas dāmas un viens vienkāršais kauliņš,
viena dāma un divi vienkāršie kauliņi, pret vienu pretinieka dāmu, kas atrodas uz garās
diagonāles, 5.gājienā nevar sasniegt uzvarētu pozīciju.
7.2.6. Ja spēlētājs, kuram spēles laikā ir divas dāmas, viena dāma un viens vienkāršais kauliņš,
viena dāma pret vienu pretinieka dāmu, 5.gājienā nevar sasniegt uzvarētu pozīciju.
7.2.7. Ja pretiniekam, atvēlētā spēles laika trūkuma gadījumā, ir uzvarēta pozīcija, tad tam ir
tiesības fiksēt neizšķirtu. Šajā gadījumā pozīcijas novērtēšanu veic tiesnesis un attiecīgi piešķir
neizšķirtu vai liek turpināt spēli.
8. Apzīmēšanas sistēma


3.attēls
8.1. Apzīmēšanas sistēma ir galda lauciņu simbolu sistēma.
8.2. Astoņas galdiņa horizontālās rindas ir apzīmētas ar cipariem no 1 līdz 8, astoņas vertikālās
kolonnas – ar mazajiem latīņu burtiem no «a» līdz «h» (a, b, c, d, e, f, g, h). Ar burtu «a» ir
apzīmēta vertikālā kolonna, kura atrodas no spēlētāja, kas spēlē ar baltajiem kauliņiem, kreisajā
pusē (labajā pusē spēlētājam, kas spēlē ar melnajiem kauliņiem). Pirmā horizontālā rinda ir tā
rinda, kas ir vistuvāk ar baltajiem kauliņiem spēlējošajam spēlētājam.
Starptautiskās dambretes federācijas - Spēles noteikumi
7
8.3. Katrs galdiņa lauciņš tiek apzīmēts atkarībā no tā, kurā vertikālajā un horizontālajā pozīcijā
tas atrodas, t.i., katrs lauciņš tiek apzīmēts ar burtu un ciparu kombināciju, kas parāda vertikālās
un horizontālās rindas krustpunkta lauciņu.
8.4. Apzīmēšanas sistēma padara iespējamu protokolēt visu spēles partiju un atsevišķas
pozīcijas. Piemēram, kauliņu atrašanās vietu spēles sākumā (3.attēls) var uzrakstīt sekojoši:
baltie – a1, a3, b2, c1, c3, d2, e1, e3, f2, g1, g3, h2 (12) melnie – a7, b6, b8, c7, d6, d8, e7, f6, f8,
g7, h6, h8 (12).
8.5. Gājienu protokolēšanai ir jāatbilst sekojošiem noteikumiem:
8.5.1. Sākuma lauciņa nosaukums, kam seko gājiena rezultātā iegūtā lauciņa nosaukums,
piemēram, a3-b4;
8.5.2. Vienkārša gājiena gadījumā divus nosaukumus var atdalīt ar defisi (-);
8.5.3. Sitiena gadījumā divus nosaukumus var atdalīt ar kolu ( : ).
8.5.4. Ja vienā gājienā ir nepieciešams nosist vairākus kauliņus, sitiena protokolēšana ir
sekojoša: pirmais lauciņš, no kura sišana sākas, un tad kols un lauciņa apzīmējums, kurā kauliņš
(dāma) nokļuva pēc sitiena.
8.5.5. Ja ir nepieciešams atzīmēt sitiena virzienu pēc lauka, kur sitiens ir uzsākts, konsekventi
protokolējiet to lauku apzīmējumus, uz kuriem tika veikta virzienu maiņa, pielietojot kolu starp
lauku apzīmējumiem.


4.attēls
Piemēram, 4.attēlā parādītajā pozīcijā ir trīs sišanas virzieni, un tie tiek uzrakstīti sekojoši:
1. d2:h6:f8:c5:a7
2. d2:g5:e7:c5:a7
3. d2:g5:d8:а5
Šādās pozīcijās ir jāveic pilnīga protokolēšana tādā formā, kā tas tiek prasīts.
9. Vispārpieņemtie apzīmējumi
9.1. Veicot partiju pierakstus, tiek izmantoti sekojoši vispārpieņemti apzīmējumi:
9.1.1. Lai apzīmētu gājienu: – ;
9.1.2. Lai apzīmētu sitienu: : ;
9.1.3. Lai noteiktu spēcīgu gājienu: ! ;
9.1.4. Lai noteiktu ļoti spēcīgu gājienu: !! ;
9.1.5. Lai noteiktu vāju gājienu: ? ;
Starptautiskās dambretes federācijas - Spēles noteikumi
8
9.1.6. Lai noteiktu ļoti vāju gājienu: ?? ;
9.1.7. Lai norādītu uz gājienu, kas izskatās vājš, bet beigās izrādās spēcīgs: ?! ;
9.1.8. Lai norādītu uz gājienu, kas izskatās spēcīgs, bet beigās izrādās vājš: !? ;
9.1.9. Lai norādītu pārsvaru baltajiem: - +;
9.1.10. Lai norādītu pārsvaru melnajiem: + -;
9.1.11. Lai norādītu uzvaru: x ;
9.1.12. lai norādītu neizšķirtu: = ;
10. Spēles pulksteņa izmantošana
10.1. Turnīros dambretes partijas var tikt spēlētas ar laika kontroli.
10.2. Tādā gadījumā visiem spēlētājiem obligāti:
10.2.1. Jāizmanto spēlei pulkstenis.
10.2.2. Ja turnīra nolikumā paredzēts, tad jāpieraksta katrs gājiens visas spēles garumā.

 

Категория: Dambrete | Добавил: shashki35 (05 Авг 2018)
Просмотров: 22 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *:
Подсчет всех ссылок страницы
Корзина
Ваша корзина пуста
Категории раздела
Мои статьи [23]
шашки-100 [46]
Городская партия [28]
Городская партия-2 [28]
Городская партия-4 [36]
Городская партия-3 [36]
Dambrete [75]
Kabe Keskmäng [326]
25 Уроков Шашки [153]
Школа позиционной игры [137]
Середина игры в шашки [14]
Шашки – моя жизнь [78]
100 избранных партий [70]
Радость творчества [6]
Курс шашечных лекций [14]
V и VI всесоюзные шашечный первенства [22]
В помощь любителю шашек [31]
XII Чемпионат СССР по шашкам 1950 года [31]
Дебютная энциклопедия - том I [42]
Дебютная энциклопедия - том II [140]
Дебютная мозайка [11]
Атака шашки g5 [9]
Безымянное начало [61]
Вилочка [8]
Разные дебюты (начала) [59]
Тычок [8]
Центральный тычок [3]
Старая партия [24]
Игра Бодянского [35]
Игра Каулена [11]
Игра Медкова [10]
Игра Романычева [13]
Игра Петрова [8]
Игра Рамма-Цукерника [3]
Игра Филиппова [7]
Игра Филиппова-Блиндера [8]
Игра Шмульяна [4]
Киевская защита [14]
Классический Косяк [89]
Косяк с 5. ...fg5 [26]
Косяк Перельмана [18]
Косяк с разменом на g5 [28]
Кол [42]
Кол Сокова [18]
Кол-угловик [15]
Ленинграская защита [24]
Жертва Кукуева [114]
Обратная городская партия [24]
Обратный кол [23]
Обратная игра Бодянского [54]
Обратный косяк [12]
Обратная старая партия [45]
Обратный тычок [54]
Отказанная игра Бодянского [12]
Отказанная обратная игра Бодянского [6]
Отказанная городская партия [3]
Отказанная обратная городская партия [30]
Отказанная игра Филиппова [17]
Отыгрыш [56]
Перекресток [21]
Центральная партия [8]
Вход на сайт

Наш опрос
Трансляция шашечных партий
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Новости
Каталог фыйлов
[16 Авг 2018][Шахматы]
Эта задача должна быть решена ФИДЕ (Письмо из Нью-Йорка) (0)
[22 Авг 2017][DO JOGO DE DAMAS]
"lelio sarcedo e a defesa cruz" Lélio Sarcedo (0)
[01 Июл 2017][DO JOGO DE DAMAS]
Alexander Mogilianski koploper in Curaçao (0)
[02 Ноя 2016][Checkers-100]
dama_glasnik - от moises b5gerente (0)
[13 Июл 2016][Checkers-100]
ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ВАСИЛЕВСКИМ (0)
[12 Июл 2016][Checkers-100]
Играть против Maximus, играть против другого игрока, и Maximus против Maximus (0)
[08 Янв 2016][Куперман И.И.]
Исер Куперман ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (1)
[29 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Цветной калейдоскоп на «Белых ночах» (1)
[22 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Entrevista com seu ídolo: Jogos Abertos do Interior de São Paulo (1)
[21 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
The Best of Brazilian Draugths (0)
[19 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
LIÇÃO 2 Abertira Cruz As brancas jogam e vencem, após: (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
C. A. Ferrinho a b c do Jogo de Damas 1996 O MOTIVO (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Da Lei da Maioria para desenvolvermos uma combinação (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
O bloqueio é um tipo de prisão, onde a dama adversária não possui movimentos possíveis (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursod - É importante compreender como montar e como “quebrar” esta estrutura (0)
Поисковые слова Шашки
Видео фигур король диаграмме доски Белый поле конь пешка пешки диаграмма очередь позиция Шашки черные Белые Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1939 m Amsterdam Keres Paul D28 1946 Staunton mem Groningen Szabo Laszlo 1953 Petrosian Tigran V I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 2003 2000 2002 1947 Рига Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР 1995 интернет сайт Ниедритиса 1997 п-во СЛШИ Арустамов Ю.А. Плакхин А. 1982 VKR-7i Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Байков В.Е. XIII чемпионат СССР План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Возможность I: 7.gf4 Чемпионат Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964 спорт Africa Eco Race чемпион мира Шашки-64 news news of Russian North аварии Izmir Turkey WC Rapid 2-0 Match Draughts Jan Groenendijk Виктория Мотричко Шашки-100 Alexander Shvartsman
Слова Шахматы Шашки
Видео бесплатные java игры книги контент для телефона манури маркиз Шашки Школа ВЕЙЦМАН дамки КОРХОВ Литовская ССР Белые дебюте дебютных закрытой игре классических миттельшпиле Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1935 A84 WCh 16 m Amsterdam 1936 D63 Maroczy Geza Zandvoort it Zandvoort 1937 D17 WCh17 m Netherlands 1939 D18 Landau Salo NED-ch m Amsterdam m Amsterdam Keres Paul D10 Euwe Ma Keres PaulБ E19 D28 1946 Staunton mem Groningen Yanofsky Daniel Abraham Szabo Laszlo asparov Garry Denker Arnold Sheldon E49 1963 5-я партия D94 БОТВИННИК Михаил матч на первенство мира 1938 C09 АВРО-турнир Голланaeия Капабланка Каспаров Г Керес Пауль 1953 E26 Geller Efim Zurich ct Zurich Lajos (2640) - Petrosian Portisch Tigran V (2645) Petrosian Tigran V (2645) Petrosian Tigran V 10) 1953 Bucharest Troianescu Octavio 10.1981 nterpolis Tilburg (6) Petrosian Tigran V (2585) Sosonko Gennadi (2585) 25.04.1966 Moscow (7) Spassky Boris V World Championship 26th Буэнос-Айрес 1927 год Александр Алехин Аргентина Капабланка Хосе-Раулль бегал в Вологде Конева медведь спорт Чемпионат гонки зима Мультфильмы МЕССИ животные здоровье курорт Горнолыжный курорт Курилы отдых «Локомотив здоровья» Вологда Аделина Сотникова. Елизавета Туктам Александр Коган Музыка-Александра Пахмутова Tõnis Mägi Олимпиада-80 журнал Africa Eco Race Антон Шибалов грузовик КАМАЗ-Мастер команда Tatra Александр Овечкин Буффало Сейбрс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Мариан Хосса НХЛ гонка золотой мяч Лионель Месси задачи находки опровержения Meanwhile in Russia дикие животные лев львица Магнус Карлсен матч москва Нью-Йорке Лео Месси Николаса Васкеса овации чемпион мира 2015 г. Вечірня Кава Владислав Мазур Орион Блиц-турнир День здоровья Шашки-64 Награждение Чемпионат Украины 30.03.2016 г. г.Винница городская ДЮСШ №6 инвалиды Детскокий хоспис Днепр массовая драка Миниатюры блиц G.Valneris N.Samb. World Championship Blitz 2016 news news of Russian North аварии ДТП новости ежедневно происшествия Русский Север ТРК Русский Север Izmir Turkey WC Rapid Turkish WC Rapid . Всеукраинский детский турнир 06-10.05.2016 г. г. Винница ДЮСШ №6 06-10.05.2016 г. Шашки-64. Всеукраи ДЮСШ №6 Спорт Вечірня кава з багаторазовим чемпіо занятия 21 game's Clash of the Titans Draughts Dammeкr Harm wiersma Ton Sijbrands Владимир Скрабов интервью международный гроссмейстер Дмитрий Цинман Гунтис Валнерис Зоя Голубева Латвия mei en juni 1947 Pierre Ghestem R.C. Keller WK Dammen 1947 1964 Viacheslav Shchegolev World Champion Draughts 1960 Вячеслав Щеголев Fantastic - legal fantástico muito legal Nice very nice Szwarcman август 2009г. ВГТРК Екатерина Капустян канал Спорт 1947 dammen Fransman P. Ghestem. Nederlander R.C. Keller Wereldkampioenschap 2016 год Вера Попруга 2-0 C Blitz 2014 Hilversum Schwarzman Van Berkel 20 июл. 2016 г. Владимир Литвиненко AGUERO V NASRI FOOTBALL TENNIS GREAT WALL OF CHINA Match Groenendijk - Valneris nterview with Guntis Valneris Айнур Шайбаков iSport.ua Аароном Полом Криштиану Роналду Лунтик Draughts Jan Groenendijk 11e partij Match 2016 Roel Boomstra World Title Виктория Мотричко Канны кубок мира международные шашки 2016 Chess Movie MAGNUS MAGNUS Carlsen Trailer г.Днепр Каменское-Днепродзержинск ДКРостсельмаш Шашки-100 2017.02.10 «Riga Open-2017» г.Рига (Латвия) Международный турнир Евпаторий Кубок Крыма играть в шашки интернет гроссмейстер Михаил Рахунов Одесса 2001.12.15 Artem Ivanov Roberts Misans Round 3 WK Cadets Minsk выигрыш темпа Гомель Венгрия Ивано-Франковск Артем Иванов Красноярск Мертвых души видео для начинающих Гродно А.Валюк обзор играть онлайн детский сад blitz Vassily Ivanchuk 1951.5.3 A. Рокитницкий XIII чемпионат СССР В помощь любителю шашек Комбинация 2-3 тур 31 05 2018 г. Бергамо Италия Alexander Shvartsman Roep Bhawanibhiek Game Kees Thijssen Salou 2018
Разное
Китай — это языческая страна, и там происходит конфликт между язычеством благородным и неблагородным.(Рыбников Ю.А.)
Считать, что человек — это животное, значит оправдывать каннибализм.(Рыбников Ю.А.)
Идёшь домой, берёшь листочек и спокойно учишься писать букву «икс». (Политюков В.П.)
Вас нет на самом деле, это комплексы моих ощущений. (Рыбников Ю.А.)
Чтобы не рисковать репутацией, я переделаю эту функцию вот в такую… (Виноградова Е.А.)
Вы, наверное, играете в кости… нет, вы играете в карты и матом ругаетесь… за чашечкой чая в лесном общежитии.(Рыбников Ю.А.)
Или православие, или смерть от дурной болезни. (Рыбников Ю.А.)
Истина не у немцев, не у англичан, не у японцев, истина хранится и передаётся в русской православной церкви.(Рыбников Ю.А.)
Гнусный Маркс писал… запишите это.(Рыбников Ю.А.)
Это вот такие типки(Гонтарь Н.И.)
У нас пальцем не стирают!(Политюков В.П.)
Не используй мой рот.(Политюков В.П.)
— Правильно! Вот вам зачёт будет! Только не так, как вы сказали, а «гомосексуалисты»!(Рыбников Ю.А.)
Человек, который видит смысл в материи, никогда не будет атеистом.(Рыбников Ю.А.)
Всем собрать последние силёнки и преодолеть пороки радости трудом!(Рыбников Ю.А.)
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Шашки
1973 XXXIII чемпионат СССР 1938 Симонян Б. 1995 Валюк А. МАРШ-1995 1998 2002 Ком.ч.России(пер) 1999 Кетлер Разветвление I: 6...ba5 Кузнецов В.Н. 2001 Парамонов В. москва Цирик З. Сретенский Н. Плакхин А. Чемпионат ВЦСПС 1951 XIII чемпионат СССР Харьков 1972 2000 ком.п-во СЛШИ F9 IX-Ч.СССР(пер)-1973 1997 2005 1947 X чемпионат СССР Одесса 1982 Шапиро Г. Саунин О. 2003 WCI-1 XXV чемпионат СССР Арустамов Ю.А. 1986 F-20 XX-Ч.СССР(пер) Литвинович В. Ворошиловград Кустарёв Ю. Рошкевич В. 1964 XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс Макрович М. ход Теория темпов позиция Комбинация полуфинал 1967 П. Святой 1953 1936 1937 1960 1946 1939 турнир Иванов 1963 Чемпионат Ленинграда Отыгрыш Доска И. Виндерман А. Коврижкин А. XXXII чемпионат СССР Романов В. Швидкий А. Блиндер Б. расчет размен 1988 Рига дамки Барабашев В.И. 1991 Даугулис XV чемпионат СССР В помощь любителю шашек Минск A. Рокитницкий Петрунин В. Самарин В.П. Тарохин В.Г. Возможность II 13.cb4
Шашки Городская партия-1
[05 Авг 2018][Городская партия]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[09 Ноя 2017][Городская партия]
Романов - Соков В. V чемпионат СССР 1934 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 5-я A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Бельский И. - Заболоцкий А. Чемпионат Минска, 1938 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская - 3-я партия A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 2-я A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[07 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-076-07-05 1983 Разменная городская партия Не поддерживаемые шашки (0)
[07 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар -180-11-31 1983 Разменная городская партия Комбинация и элементы (0)
[05 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар - 296 - 20 (35) 1983 (0)
[03 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-367-26-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[01 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-221-41-32 1983 Московская городская партия Комбинация (0)
[30 Июн 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-364-23-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[09 Мар 2015][Городская партия]
Исаенко С. - Парамонов В. ВПФ-24, 2001 Московская система Возможность II: 7.dc3 (0)
[08 Мар 2015][Городская партия]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР, 4.11.1965 Вариант I: 5.gf4 (0)
Шашки Городская партия-2
[29 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-104 - 05-07 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Изолированные шашки (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-433-25-55 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сложные комбинации (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-359-16-37 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[25 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-202-15-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[24 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-092-19-06 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сдвоенные шашки (0)
[23 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-492-28-56 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация Расчет ходов (0)
[22 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар -163-32-09 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация и элементы (0)
[21 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-340-46-36 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[12 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-414-02-54 1983 Безымянное начало Контрудар (0)
Шашки Городская партия-3
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Макрович М. XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978 Разветвление II: 7...gh4 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Цукерник Э. - Кустарёв Ю. П-во ВЦСПС 1964 Возможность II: 9.cd2 План: 9...ed6 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Рошкевич В. - Кустарёв Ю. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Ростовиков В. - Розенталь А. L05-Rc1 2004 Интернет, сайт Ниедритиса (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Вайчус - Куклеев Е. Чемпионат ВЦСПС 1974 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Литвинович В. - Куклеев Е. XXXIII чемпионат СССР 1973 Ворошиловград (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Дудковский В. - Андреев Ю. LXVII-Ч.С-Петербурга 2001 Нюанс III: 14.cb4 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Кочедыков В.В. - Хвостов Л.И. F-20 XX-Ч.СССР(пер) 1986 Нюанс II: 14.ab4 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кандауров А. - Карп Х. XLII чемпионат СССР 1982 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кац Л. - Арустамов Ю.А. XXV чемпионат СССР 1965 План I: 10.ba3 Ход II: 12.ab4 (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
№ 2, "Отказная городская партия"Г. Хацкевич - Н. Рафальский (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
Симоненко А. - Камынин В. WCI-1 2003 Вариант II: 6...cd2 План III: 11.ba3! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Негра Н.Н. - Бабаян С.М. Разветвление I: 7...ed6 План II: 11.ba5! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Саунин О. - Трейнбук А. CM-7 2002 Продолжение II. 7.е:с1 План I: 11.gh4 (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Дицис - Бангиерис Полуфинал Латвии 1992 Вариант II: 6...cd2 Разветвление II: 9...gf6 (0)
Шашки
фигур король диаграмме доски Белый короля поле конь пешка пешки горизонтали взятие диаграмма очередь Белые позиция черные I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 МЧ-3Ф мем.Чехова 2003 2000 Возможность 2002 Красинский Я.И. Возможность I: 13.gf2 1947 Возможность I: 13.cb4 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Литвинович В. Валантинас В. Матейс 1995 Возможность I: 8 ...hg7! сайт Ниедритиса интернет 1997 Возможность III: 11.cd2 Коннов Ю.П. п-во СЛШИ Галеев А.В. Арустамов Ю.А. Вигман В. Возможность II: 10.cd4 Плакхин А. Кустарёв Ю. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Зандерс Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. Масс 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) Возможность I: 10.dc3 Возможность II: 10.de5 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Ответ I: 8.gf4! Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Оренбург КМ-1/4 Возможность I: 7.gf4 Ком.ч.России(пер) Макрович М. Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Иванов В.Ф. Логин Э.А. F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 Возможность II: 8.cd2 de7 Лукьянов И.В. 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964
Dambrete
[22 Июл 2018][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs PARTIJA NR.8 «Atsite» (0)
[12 Мар 2016][Dambrete]
Н. Славянов – И. Павлов Игра Шмульяна Вариант Маркачёва журнал "Шашки", 1974 г., №10 (0)
[11 Мар 2016][Dambrete]
Голосуев В. - Литвинович В. Спартакиада ВЦСПС,1969 Отказанная игра Каулена (0)
[01 Авг 2018][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[20 Мар 2016][Dambrete]
Степанов Д. - Арустамов Ю. ВС ДСО Спартак 1968 Безымянное начало (0)
[20 Июл 2018][Dambrete]
Individuālā atklātņu repertuāra veidošanas problēmas - Jaunā atklātne (0)
[24 Июл 2018][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[08 Авг 2018][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «APGRIEZTAIS ĶĪLIS» (0)
[04 Авг 2018][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs «APGRIEZTĀ DŪRE AR 1. c3—d4» (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Иванов В. - Блиндер С. XIV чемпионат СССР 1952 Обратная игра Бодянского (0)
[25 Июл 2018][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[21 Мар 2016][Dambrete]
Коган М. - Блиндер С. XIV чемпионат СССР 1952 Безымянная партия (0)
[21 Мар 2016][Dambrete]
Кандауров А. - Абациев Н. Чемпионат СССР 1978 Двойной кол (0)
[27 Июл 2018][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete PARTIJA NR. 22 - «APGRIEZTĀ BODJANSKA SPĒLE» (0)
[27 Июл 2018][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete PARTIJA NR. 21 - «APGRIEZTĀ BODJANSKA SPĒLE» (0)
25 Уроков в Шашки
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Нарчук - Б. Кузнецов Вилочка Уроки 11,12 и 13 стр.115-116 Чемпионат ВС СССР, 1977 г (0)
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Игрa Филиппова-Блиндера Жертва Шмульяна-Маркачёва Г. Хацкевич, 25 уроков шашечной игры (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(249) Игра С. Дьячкова Уроки 9 и 10 - $1.Позиции со связкой правого фланга стр.102 (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Бурковский - Б.Берлинков Игра Бодянского 25 уроков шашечной игры Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Фазылов - Ю. Арустамов № 7. Игра Каулена Уроки 23,24 и 25 - стр.214-215 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Фомин - А. Плакхин Игра Бодянского 25-м чемпионате СССР 1965 г. Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
В.Голосуев - Н. Шагин, 1967 г. Игра Бодянского Урок 20 - стр.185 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Рист - Э. Рыбаков Полуфинал 23-го первенства СССР, 1963 г. Кол Сокова (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры, 1979 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(311) Уроки 14 и 15 - $3.Задания для самостоятельного решения (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(310) Уроки 14 и 15 - $2.Практические партии (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(305) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(296) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(285) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
Шашечный миттельшпиль
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 063 -17(04) - 1983 Закрытая Ленинградская защита Поддержка шашек (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 168 - 04 (10)-1983 Закрытая Ленинградская защита Комбинация (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 225 - 01(33) - 1983 Ленинградская защита Превращение в дамку (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-194-06-32 1983 Кол Комбинация и связь между позицией (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-335-40-36 1983 Ленинградская защита Позиционные комбинации (0)
[14 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-327-30-36 1983 Игра Дьячкова Позиционные комбинации (0)
[13 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-323-26-36 1983 Новое начало Позиционные комбинации (0)
[12 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-079-03-06 1983 Обратная игра Бодянского Сдвоенные шашки (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-024-17-02 1983 Отыгрыш Обмен Темп (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)
Шашечный миттельшпиль
1973 XXXIII чемпионат СССР 1938 Симонян Б. 1995 Валюк А. МАРШ-1995 1998 2002 Ком.ч.России(пер) 1999 Кетлер Разветвление I: 6...ba5 Кузнецов В.Н. 2001 Парамонов В. москва Цирик З. Сретенский Н. Плакхин А. Чемпионат ВЦСПС 1951 XIII чемпионат СССР Харьков 1972 2000 ком.п-во СЛШИ F9 IX-Ч.СССР(пер)-1973 1997 2005 1947 X чемпионат СССР Одесса 1982 Шапиро Г. Саунин О. 2003 WCI-1 XXV чемпионат СССР Арустамов Ю.А. 1986 F-20 XX-Ч.СССР(пер) Литвинович В. Ворошиловград Кустарёв Ю. Рошкевич В. 1964 XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс Макрович М. ход Теория темпов позиция Комбинация полуфинал 1967 П. Святой 1953 1936 1937 1960 1946 1939 турнир Иванов 1963 Чемпионат Ленинграда Отыгрыш Доска И. Виндерман А. Коврижкин А. XXXII чемпионат СССР Романов В. Швидкий А. Блиндер Б. расчет размен 1988 Рига дамки Барабашев В.И. 1991 Даугулис XV чемпионат СССР В помощь любителю шашек Минск A. Рокитницкий Петрунин В. Самарин В.П. Тарохин В.Г. Возможность II 13.cb4