V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs RĪGA «AVOTS» 1982

7F9 3 75 582 Ad 133

Sis darbs, tāpat kā iepriekšējās autora brošūras «Dambrete. Pozicionālās spēles paņēmieni» («Liesma», 1968) un «500 dambretes kombinācijas» («Liesma», 1973), veidots tā, lai lasītāji to varētu izmantot dambretes spēles pašmācībai, un sabiedriskie treneri — nodarbībās savu audzēkņu spēles meistarības celšanai. Sī grāmata kopā ar minētajām brošūrām veido
vienotu materiālu kopu. Lai gan atklātņu teorijas izklāsts paredzēts pirmās līdz trešās sporta klases dambretistiem, jo iztirzāta diezgan sarežģīta tēma — individuālā atkiātņu repertuāra veidošana, ievietoto variantu studēšana neapšaubāmi dos vienu otru patīkamu uzvaras brīdi arī jaunatnes sporta klašu dambretistiem un, protams, iesācējiem.

Mākslinieks A. Drāznieks

J. Kalniņa, I. Kazarnovska, Ē. Kārkliņa, M. Rabkina foto

© «Avots», 1982


INDIVIDUĀLĀ ATKLĀTŅU REPERTUĀRA VEIDOŠANAS PROBLĒMAS

Юбилейный Торт Юлии Адамович

Юбилеиный турнир В. Адамовича по шашкам 64 Г. Пурвиньш – 12 очков, Р. Пиронен – 11 очков, Я. Фарнест -10 очков

https://dambrete.wordpress.com/2014/10/08/%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0/

8 октября 2014 года

 Katrs dambretists reiz sak domāt par sākuma gājienu, atklātņu sistēmu un variantu izvēli. Ko darīt? Vai vienmēr spēlēt vienu un to pašu turpinājumu, vai arī katrreiz censties spēlēt ko citu?
Ir spēcīgi dambretisti ar samērā šauru un ļoti konkrētu atklātņu repertuāru. Tā, spēlējot ar ļeņingradieti V. Petrovu, minskieti D. Gordeviču, harko-vieti A. Kovrižkinu, Sauļu dam-bretistu A. Paukšti, ar lielu ticamību jau pirms partijas sākšanas var paredzēt, kādu atklātni, pat kādu variantu katrs no viņiem spēlēs. Ar šādiem dambretistiem ir ļoti grūti cīnīties, jo, gadu desmitiem spēlējot vienas un tās pašas sistēmas un variantus, viņi ir' sīki jo sīki iepazinušies ar visām (jeb gandrīz visām) niansēm un kļuvuši par šo atklātņu «profesoriem». Zaudēt viņi zaudē ļoti reti,_ bet uzvaras arī tik bieži nenāk — pilnīgi zudis pārsteiguma moments, un katrs pretinieks var jau pirms partijas pienācīgi sagatavoties.


Otra pola dambretisti kategoriski noraida šādu pieeju un ikreiz cenšas panākt pretiniekam un bieži arī sev nepazīstamu pozīciju, lai pieveiktu pretinieku pareizāka plāna izvēles un labāka aprēķina dēļ. Spilgtākie šī novirziena pārstāvji ir maskavietis N. Abacijevs, rīdzinieks V. Vigmans, Baku lielmeistars J. Arustamovs. Viegli saprast, ka nāk uzvaras, bet gadās arī zaudējumi. Toties, ja, kā saka, «iet no rokas», viņi var sasniegt visizcilākos rezultātus.


Ir vēl trešie —_ teorētiķi, kas spēlē plašu atklātņu loku — labi izpētītu un izanalizētu savās mājas «laboratorijās». Starp tiem var minēt ļeņingradieti V. Ļitvinoviču, minskieti G. Hac-keviču,  rīdzinieku A.  Subotinu.
Sākot dambretista gaitas, katram pašam, atkarībā no savām rakstura īpatnībām, spējam un apstākļiem, jāizvēlas, kuru ceļu iet. Viens gan skaidrs — dot recepti, kā spēlēt, ir ļoti grūti, lai gan jau izkristalizējušies šādi novērtējumi:
1. c3—d4 — spēle ar priekšrocībām; 1. c3-b4 vai 1. g3-f4 — slēgtas  atklātņu shēmas,

kur vieglāk forsēt neizšķirtu; 1. a3-b4 — sarežģīta, pagaidām mazāk izpētīta spēle; 1. e3—d4 — spēle simetriskās pozīcijās jeb ar aplenkuma stratēģiju; 1. e3—f4 vai 1. g3— h4 — spēle objektīvi sliktākās pozīcijās.
Visu sporta klašu dambretisti veido individuālo aklātņu repertuāru, ko turpmāk papildina un pilnveido. Daži vēlāk paralēli lieto divus vai pat trīs repertuārus.
Kā veidot atklātņu repertuāru? Uzsverot, ka ir runa par pamatiem, par pirmo repertuāru, mēģināsim apkopot priekšnosacījumus, kuri jāievēro, risinot minēto problēmu.

1. Pēc tam kad  esam izvēlējušies vienu savu gājienu — turpmāk mums obligātu, pētīsim visas iespējamās pretinieka atbildes, pēc katras no tām atkal izvēloties tikai vienu  savu, gājienu.

2. Savi gājieni jāizvēlas tā, lai t. s. «zubrīšanas» process būtu iespējami mazāks.Te var noderēt maz populāri, pat speciāli slikti varianti ar forsētu spēli. _

3. Jācenšas iekļaut repertuārā gājienus, ar  kuriem  varam  izlikt pretiniekam lamatas.

4. Materiāls jāsadala divās daļās — spēlei ar baltajiem un melnajiem kauliņiem. Mācoties atklātnes, pret sevi jāpavērš tās krāsas kauliņi, ar kuriem plānojam partijā spēlēt.

5. Individuālo atklātņu repertuārs jāapkopo kladē, atstājot katrā variantā vietu papildinājumiem.

Turpmāk repertuārs tiek pilnveidots, izmantojot personisko spēles pieredzi vai iepazīstoties ar jaunākajām teorijas atziņām. Pēc katras (!) izspēlētas partijas tā rūpīgi jāanalizē, jāatrod kļūdas un analīzes galarezultāti jāieraksta attiecīgā repertuāra «plauktiņā», nepieciešamības gadījumā izdarot pat būtiskas korekcijas. Tā iesācēji, kas bieži spēlē 1. g3—h4, ar laiku aptver, ka citi gājieni ir labāki, un sāk spēlēt savādāk.
Kā prakse rāda, šāds darbs ilgst apmēram divus gadus, līdz dambretists, sasniedzis apmierinošus rezultātus turnīros, sāk just radošu neapmierinātību ar vajadzību vienmēr spēlēt vienus un tos pašus gājienus_ un sāk veidot variācijas, apgūst citus variantus, pat sāk darbu pie paralēla   repertuāra   veidošanas.
Protams, turnīros viss notiek sarežģītāk. Citkārt speciāli jāspēlē neierasts variants, lai pārsteigtu konkurentus un tie nezinātu, no kurienes draud briesmas.

Tālāk aplūkosim vienu no iespējamajiem atklātņu repertuāriem. Katrai partijai sniegts atklātnes nosaukums, lai solīdos atklātņu teorijas izdevumos varētu ātri atrast ieteicamos variantus un gūt papildu informāciju.  Gan  jāpiebilst, ka lat

viešu valodā atklātņu nosaukumi nav līdz galam izstrādāti. Diezgan jocīgi nedambretista .- iiisīs skan «apgrieztā dūre», «nimis» vai «apgrieztā Bod-.inska  spēle». Tā  kā valodnie-

čības speciālisti vēl nav pievērsušies šai problēmai, turpmāk lietosim šos pagaidām vispārpieņemtos krievu valodas dambretes terminoloģijas tulkojumus.

HE M 606

Viktors Adamovičs

DAMBRETE
Redaktors A. Stavro
Mākslinieciskā  redaktore T.  Devicka
Tehniskais redaktors L. Rudzītis
Korektore M. Kallite

Nodota salikšanai 27.05.81. Parakstīta iespiešanai 05.02.82. JT 00542. Formāts 70X108/32. Tipogrāfijas papīrs Ns 2. Literatūras garnitūra. Augstspiedums. *,9 uzsk. iespiedi.; 6,16 uzsk. kr. nov.; 6,02 izdevn. 1, Metiens 8000 eks. Pašūt. Ni 1064-4. Cena 45 kap. Izdevniecība «Avots», 226047 Rīgā, Padomju bulv. 24. Izdevn. Jfc 146/Tsk-1321. Iespiesta Latvijas PSR Valsts Izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas tipogrāfijā «Cīņa», 226011 Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40.


Adamovičs V.

Ad 133   Dambrete. — R.: Avots, 1982. — 109 lpp., ii.

Grāmatā izklāstīti dambretes individuālā atklātņu repertuāra veidošanas jautājumi. Sniegtais materiāls paredzēts pirmās līdz trešās sporta klases, kā arī jaunatnes sporta klašu dambretistiem un iesācējiem. Grāmatu var izmantot dambretes spēles pašmācībai.

60904—146   
7F9 3
A M803(11)-82 140-82-4202000000  75.582

 

Виктор Куартович Адамович

ШАШКИ

Рига  «Авотс» 1982
На латышском изыке
Художник А. Дразииекс
Фото Ю. Калниньша,
И.Казарновского, Э.Карклввыпа, М. Рабкииа

V. ADAMOVICS Dambrete Individualais atklatnu repertuars RIGA «AVOTS» 1982

--------------- 1-5 ---------------

 

 

13-15 ---------------

 

[02 Ноя 2016][Checkers-100]
dama_glasnik - от moises b5gerente (0)
[13 Июл 2016][Checkers-100]
ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ВАСИЛЕВСКИМ (0)
[12 Июл 2016][Checkers-100]
Играть против Maximus, играть против другого игрока, и Maximus против Maximus (0)
[08 Янв 2016][Куперман И.И.]
Исер Куперман ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (1)
[29 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Цветной калейдоскоп на «Белых ночах» (1)
[22 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Entrevista com seu ídolo: Jogos Abertos do Interior de São Paulo (1)
[21 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
The Best of Brazilian Draugths (0)
[19 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
LIÇÃO 2 Abertira Cruz As brancas jogam e vencem, após: (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
C. A. Ferrinho a b c do Jogo de Damas 1996 O MOTIVO (1)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Da Lei da Maioria para desenvolvermos uma combinação (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
O bloqueio é um tipo de prisão, onde a dama adversária não possui movimentos possíveis (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursod - É importante compreender como montar e como “quebrar” esta estrutura (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursob - Combinação com dama - É muito importante compreender a força da dama (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Jogo de Damas: Regras Oficiais (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
6ª -9ª r o d a d a 91 - (6.01) Djair Quintanilha 2 x 0 Marco Aurélio 0:15 / 0:30 (0)

Видео фигур король диаграмме доски Белый поле конь пешка пешки взятие диаграмма очередь позиция Шашки черные Белые Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1939 m Amsterdam Keres Paul D28 1946 Staunton mem Groningen Szabo Laszlo 1953 Petrosian Tigran V I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 2003 2000 Возможность 2002 1947 Рига Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Валантинас В. 1995 интернет сайт Ниедритиса 1997 п-во СЛШИ Арустамов Ю.А. Вигман В. Плакхин А. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Возможность I: 7.gf4 Чемпионат Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Буэнос-Айрес F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964 спорт Africa Eco Race Шашки-64 news news of Russian North аварии Izmir Turkey WC Rapid Владимир Скрабов Виктория Мотричко

 

16-20 ---------------

 

Но потом вдруг загорается этот космос.(Рыбников Ю.А.)
Вы знаете, кто такой Бред Питт? Почему смеётесь! (Политюков В.П.)
— Ну а тогда чего мы сидим здесь, пойдём в Кабицыно!(Масленников И.О.)
Видите эту кошку (извиняюсь, я сейчас не могу сюда принести живую кошку). Какой смысл этой кошки?(Рыбников Ю.А.)
Греков уже нет, а евреи ещё живы. Так у кого же истина?(Рыбников Ю.А.)
Как вы дробь пишете? Так пишут только сантехники. Вы же будущие ин-же-не-ры! (про «/») (Политюков В.П.)
Что вы постоянно ищете и обвиняете крайних? Не суди, и не судим будешь! Христос! (Политюков В.П.)
Чего только не извлекли из лёгких человека — молоток, гвозди, лыжи…(Рыбников Ю.А.)
Какая самая главная наука вашего курса? Да вы что? Какая физика? Конечно, культурология! Запишите: физика и математика — только вводный курс к истинам философии и культурологии. Эта наука учит нас правильно жить и правильно умирать.(Рыбников Ю.А.)
Всем собрать последние силёнки и преодолеть пороки радости трудом!(Рыбников Ю.А.)
С одной стороны, ужасный гнусный Ленин, с другой стороны, прекрасный мудрый добрый Конфуций.(Рыбников Ю.А.)
Слушайте, ну, это же ваши писюльки! Вы посмотрите на ваши писюльки! Вы познакомьтесь с вашими писюльками! (Политюков В.П.)
Все вы — советские, и моя великая миссия — выбить из вас эту дурь.(Рыбников Ю.А.)
Признаюсь, я только один раз в жизни говорил с англичанином, поэтому этот разговор я запомнил на всю жизнь.(Рыбников Ю.А.)
Я переживаю за вас — как вы там будете в лучших домах Парижа.(Рыбников Ю.А.)

[06 Сен 2014][Шахматы]
classical attack, Chigorin variation (0)
[03 Янв 2015][Шашки]
Блиновский А.В. - Степанов И.А. ТП 2000, Валантинас В. - Кырлов И. Мем.Абаулина(пер), 2003 (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Alekhine,Alexander [D31] Zurich (5), 1934 Kasparov,Garry (0)
[10 Янв 2015][Шашки]
Семёнов В.Г. - Луппо Н. Чемп.РоссииРФ-33(пер) Разветвление I: 6...cd6 (0)
[18 Янв 2015][Шашки]
Вишневски - Зандерс VKR-7i 1982 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление II: 6...de7 (0)
[17 Янв 2015][Шашки]
Фазылов М. - Уутма А. XLVI чемпионат СССР (1 этап) 1986 Таллин Ответ II: 9...fg5 (0)
[20 Авг 2014][Шашки]
CheckerBoard 1.721 (0)
[01 Янв 2015][Шашки]
Третьяков Н.В. - Голубев В.И. ВИП-6 2003 Продолжение VII: 5...fe7 Разветвление I: 9.cd4 cb6 (0)
[29 Сен 2014][Шахматы]
Крамник и Петров, часть 2 Лондон 2009 (0)
[23 Дек 2014][Шашки]
Галеев А.В. - Червонный В.С. ВФ-57 п-во СЛШИ 2002 Разветвление III: 9.cd4 (0)

 

21-25 --------------------

 

[17 Апр 2013][Головоломки]
Секреты тысячелетия. Проклятие изумруда (0)
[17 Апр 2013][Аркады и экшн]
Космотанк (0)
[17 Апр 2013][Головоломки]
Приключения Джулии. Великобритания (0)
[17 Апр 2013][Головоломки]
Колыбель Рима 2 (0)
[17 Апр 2013][Аркады и экшн]
Кафе Амели. Летник (0)
[17 Апр 2013][Поиск предметов]
Артефакты прошлого. Загадки истории (0)
[17 Апр 2013][Поиск предметов]
Глупец (0)
[17 Апр 2013][Головоломки]
Легенды. Тайна старинного сундука (0)
[17 Апр 2013][Головоломки]
Сокровища Монтесумы (0)
[17 Апр 2013][Поиск предметов]
Клеймо судьбы (0)

[08 Июл 2014][Шахматы]
В ваших руках короли И. Л. Каган. (0)
[30 Июл 2014][Шахматы]
ВСТУПЛЕНИЕ Обязательно ли учиться играть в шахматы? (0)
[30 Июл 2014][Шахматы]
Урок № 1 64-клеточная доска Белые и черные фигуры (0)
[30 Июл 2014][Шахматы]
Урок № 2 Пожалуй, сложнее всех шахматных фигур ходит конь (0)
[31 Июл 2014][Шахматы]
Урок № 3 Шашки — игра па уничтожение всех боевых единиц противника (0)
[31 Июл 2014][Шахматы]
Урок № 4 Возможны три результата шахматной партии выигрыш и ничья (0)
[01 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 5 Пат и вечный шах...Ничейного результата шахматной партии (0)
[01 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 6 Давать мат одинокому королю (0)
[01 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 7 Матование одинокого короля ладьей и королем (0)
[02 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 8 Матование одинокого короля слоном, конем и королем (0)
[02 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 9 Матование одинокого короля — заключительная стадия партии (0)
[02 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 10 Король + пешка против Короля (0)
[03 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 11 Пешечными окончания, в которых пешки и короли (0)
[03 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 12 Правило квадрата шахматной пешки (0)
[03 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 13 Cравнительная сила каждой шахматной фигуры (0)
[17 Авг 2014][Шахматы]
Aronian, Levon - McShane, Luke 2011.12.03 (0)
[18 Авг 2014][Шашки]
Рахунов М. - Литвинович В. XXXI чемпионат СССР, 00-00-1971 (0)
[18 Авг 2014][Шашки]
Руссо - Нежметдинов № 3. Обратная городская партия (0)
[20 Авг 2014][Шашки]
Нежметдинов - Кондратьевым П (0)
[20 Авг 2014][Шашки]
CheckerBoard 1.721 (0)
[21 Авг 2014][Шахматы]
Скрипт позволяет вывести на Web-странице шахматную доску (0)
[21 Авг 2014][Шахматы]
pgn4web board generator test (0)
[25 Авг 2014][Шахматы]
Websites wot play chess (0)
[25 Авг 2014][Шашки]
Каллисто 3.22 - Королев Ю.Б. [1/2-1/2] (0)
[27 Авг 2014][Шахматы]
pgn4web board Chess Diagram (0)
[27 Авг 2014][Шахматы]
Chess Diagram - HTML (0)
[28 Авг 2014][Шахматы]
Chess960 World Championship 2006 (0)
[06 Сен 2014][Шахматы]
Kasparov - Karpov (0)
[06 Сен 2014][Шахматы]
London Chess Classic 2009 round 5 (0)
[06 Сен 2014][Шахматы]
Solve chess tactics! (0)
[06 Сен 2014][Шахматы]
Tilburg Fontys 1998 - round 2 (0)
[06 Сен 2014][Шахматы]
classical attack, Chigorin variation (0)
[20 Сен 2014][Шашки]
VI-Кубок СССР-1975 (0)
[21 Сен 2014][Шашки]
Косяк (0)
[29 Сен 2014][Шахматы]
Крамник и Петров, часть 2 Лондон 2009 (0)
[07 Окт 2014][Шахматы]
Защита двух коней - 3.Сс4 Kf6 4.Kg5 [C59] (0)
[10 Окт 2014][Шахматы]
LT-PGN-VIEWER 3.4 (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe - Reti m Amsterdam (3), 1920 (Kasparov,Garry) (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,M - Bogoljubow,E [C12] Budapest it Budapest, 1921 Kasparov,Garry (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Speijer,Abraham, Alekhine,Alexander - Euwe,Max, Kasparov,Garry (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Alekhine,Alexander [A09] match Netherlands 1926 Kasparov,Garry (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Capablanca,Jose Raul it Bad Kissingen, 1928 Kasparov,Garry (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Capablanca,Jose Raul [E36] Karlsbad, 10.08.1929 Kasparov,Garry (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Alekhine,Alexander [D31] Zurich (5), 1934 Kasparov,Garry (0)
[17 Окт 2014][Шахматы]
Botvinnik,Mikhail - Euwe,Max [D26] Hastings, 1934 Kasparov,Garry (0)
[17 Окт 2014][Шахматы]
Alekhine,Alexander - Euwe,Max [D17] WCh 16 m Amsterdam, 1935 Kasparov (0)
[17 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Alekhine,Alexander: WCh 16 m Amsterdam, 1935 Kasparov,Garry (0)
[17 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Alekhine,Alexander WCh 16 m Amsterdam, 1935 Kasparov,Garry (0)
[17 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Alekhine,Alexande WCh 16 m Amsterdam, 1935 Kasparov,Garry (0)
[17 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Alekhine,Alexander WCh 16 m Amsterdam, 1935 Kasparov,Garry (0)
[21 Ноя 2014][Шашки]
В. Скрабов - A. Шварцман, 2001 г. I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5. Продолжение II: 5...gf6 6.bc3 hg7 (0)
[22 Ноя 2014][Шашки]
Гомонов - Каленчук F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 Возможность IV: 9.cb2? (0)
[22 Ноя 2014][Шашки]
Юдин М. - Кустарев XXXI чемпионат СССР-1971 Поти II: 14...ba5 (Вариант Ю. Кустарёва) (0)
[23 Ноя 2014][Шашки]
Сушков Н.В. - Страхов Н.С.МЧ-3Ф мем.Чехова I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 - Разветвление I: 8.cb4 (0)
[23 Ноя 2014][Шашки]
Варкаускас Р.- Яжилевичус А.WCI-2-1 Т-р email - 2003 Разветвление III: 14...fe7 (0)
[23 Ноя 2014][Шашки]
Посадский Д.А.- Ефименко В.М. II-чемп.Европы (пер)-2002 Разветвление II: 8.cb2 (0)
[24 Ноя 2014][Шашки]
Кpюков Ю.М - Еpемеев Е.А. ЧМЗ-4/1-2000 III: 5.g3-f4 b6-a5 Возможность I: 15...ef6! (0)
[24 Ноя 2014][Шашки]
Кустарёв Ю. - Симонян Б. XXVIII чемпионат СССР Баку 1968 Возможность II: 15...hg7 (0)
[24 Ноя 2014][Шашки]
Калабин В. - Кузнецов В.ЧМЗ-3-2 1997 Разветвление III: 8.fg5 8...h:f4 9.e:g5 c:e3 (0)
[27 Ноя 2014][Шашки]
Васильченко В.М., Красинский Я.И., МО-35а, 2002, Возможность I: 13.gf2, План 1: 13...hg7, (0)
[27 Ноя 2014][Шашки]
Габриелян В.Р. - Развалинов А. Чемпионат ВЦСПС 1981 (0)
[28 Ноя 2014][Шашки]
Хацкевич Г. - Войцесчук А.1967 Возможность I: 13.gf2 План 1: 13...bc7 Ответ II: 15.de3 (0)
[28 Ноя 2014][Шашки]
Блиндер Б. - Хейф А. X чемпионат СССР 1947 Рига Возможность I: 13.cb4 Ответ II: 15.cb2 (0)
[28 Ноя 2014][Шашки]
Самарин В.П. - Никифоров Д.К. ТП 2000 2002 Возможность I: 13.cb4 План 1: 13...ef4 (0)
[29 Ноя 2014][Шашки]
Никифоров - Цыганов Чемпионат России Адлер 2003 9 тур Возможность II:План II: 13...hg7 (0)
[29 Ноя 2014][Шашки]
Сретенский Н. - Иордан Н. XV чемпионат СССР Минск 1953.4.27 Разветвление IV: 8.fg3 (0)
[29 Ноя 2014][Шашки]
Смаченко В.Я. - Миланич В.Н. 27 п-во Украины(пер) 1999 Возможность I: 11.gh4 (0)
[29 Ноя 2014][Шашки]
Николаев В. - Кузнецов В. ЧМЗ-3-2 1997 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 II: 11.cd4 (0)
[30 Ноя 2014][Шашки]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР 1965.11.4 IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 II: 11.cb2! hg7 (0)
[01 Дек 2014][Шашки]
Тарохин В.Г. - Дробахин В.Н МЧ-3Ф мем.Чехова 1995.12.31 План: 11...fg7 (0)
[01 Дек 2014][Шашки]
Аверин А.И. - Бакаев Р.А. ЧЧР-00/3 2000 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 План: 11...fe5 (0)
[05 Дек 2014][Шашки]
Шапиро Г. - Матейс XXIII Чемп.Латвии(пер) 1987 IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 II: 11.cb2! 11...bа7 (0)
[07 Дек 2014][Шашки]
Черепанов В. - Журавлёв Н. ЧМЗ-2-8 1995 Разветвление V: 8. hg3 Возможность I: 8 ...ba5 (0)
[07 Дек 2014][Шашки]
П. Святой - В. Гавриленко, Чемпионат Ленинграда, 1967 год (0)
[07 Дек 2014][Шашки]
Слосман М.М. - Христов А.В. ВПФ-19 1996. План I: 10...a:c7 Ответ I: 11...fg5 (0)
[09 Дек 2014][Шашки]
Лабутис В. - Клетниекс М. L10-Rc1 V: 8.hg3 Возможность I: 8 ...hg7! План II: 10...а:с5 (0)
[10 Дек 2014][Шашки]
И.Ф. Васильев - Ф. Уваров, 2002 г., Продолжение IV. 5...cd6 6.gf4 ba5 7.d:b6. (0)
[11 Дек 2014][Шашки]
Горюнов М. - Меркин В. LXIV-Ч.С-Петербурга-1998, 00-00-1998 Разветвление I: 9.сb2 (0)
[12 Дек 2014][Шашки]
Криворученко П.Д - Кузнецов В.Н., XXXI чемп.России 1998 Разветвление II: 9.cb4 a:c3 10.d:b4 gf6 (0)
[14 Дек 2014][Шашки]
Артамонов И. - Монастырёв В. МАГ-97 (cl) 1997 Разветвление II: 9.cb4 a:c3 10.d:b4 gf6 (0)
[23 Дек 2014][Шашки]
Коннов Ю.П. - Федоров М.В. К-640-ОР 1997.11.1 Разветвление II: 9.cb4 9...a:c3 10.d:b4 gf6 (0)
[23 Дек 2014][Шашки]
Коннов Ю.П. - Сметанин Ю.Чемп.России 33(пер) 2000 Разветвление II: 9.cb4 a:c3 10.d:b4 gf6 (0)
[23 Дек 2014][Шашки]
Галеев А.В. - Червонный В.С. ВФ-57 п-во СЛШИ 2002 Разветвление III: 9.cd4 (0)
[24 Дек 2014][Шашки]
Красинский Я.И. - Пахомов С.С. НОТ-2001, 2001 Разветвление IV: 9.hg3 Возможность I: 10.cb4 (0)
[25 Дек 2014][Шашки]
Вигман В. - Арустамов Ю.А.XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978.9 Разветвление IV: 9.hg3 (0)
[25 Дек 2014][Шашки]
Плакхин А. - Кустарёв Ю. XXI чемпионат СССР Таганрог 1961.8.12 Разветвление IV: 9.hg3 (0)
[28 Дек 2014][Шашки]
Разумовский Д.А - Ветрогон Г.И. (РКГ-22) Ком.ч.России (пер) 2002 Разветвление I: 10.cb4 (0)
[28 Дек 2014][Шашки]
Ниневяли - Зандерс VKR-7i 1982 Разветвление II: 10.hg3 (0)
[28 Дек 2014][Шашки]
Минговс - Масс XXXVI чемп. Латвии (пер) 2000 Разветвление I: 7.fg5 h:f4 8.e:g5 c:e3 9.f:d4 (0)
[31 Дек 2014][Шашки]
Семенюк В.М. - Парамонов В. RC04 2005 Разветвление II: 7.bc3 Возможность I: 7...fg5? (0)
[31 Дек 2014][Шашки]
Шибаев В.В. - Аверьянов М.Ю. ЧЧР-01/3 2001.10 Разветвление II: 7.bc3 (0)
[31 Дек 2014][Шашки]
Будиньш - Масс XXXI чемп.Латвии (пер) Разветвление III: 7.dc3 (0)
[01 Янв 2015][Шашки]
Барабашев В.И. - Рошкевич В. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 Продолжение VII: 5...fe7 (0)
[01 Янв 2015][Шашки]
Ремесис - Матейс XXIV Чемп.Латвии(пер) 1988 Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 (0)
[01 Янв 2015][Шашки]
Третьяков Н.В. - Голубев В.И. ВИП-6 2003 Продолжение VII: 5...fe7 Разветвление I: 9.cd4 cb6 (0)
[01 Янв 2015][Шашки]
Даукшис А. - Заикин А. F-16 XVI-Ч.СССР (пер) Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 (0)
[03 Янв 2015][Шашки]
Галеев А.В. - Макаров В.Н. ВФ-57 п-во СЛШИ 2002.12 Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 (0)
[03 Янв 2015][Шашки]
Блиновский А.В. - Степанов И.А. ТП 2000, Валантинас В. - Кырлов И. Мем.Абаулина(пер), 2003 (0)
[04 Янв 2015][Шашки]
Калачников А.- Валюк А. МАРШ-1995 1995.9.16 Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 (0)
[06 Янв 2015][Шашки]
Гуйван Н.А. - Абдраимов К.К. F-20 XX-Ч.СССР (пер) 1986 Разветвление I: 8.cb4! (0)

Видео бесплатные java игры книги контент для телефона программы смартфона - всё для сотового манури маркиз саргин Шашки Школа ВЕЙЦМАН дамки КОРХОВ Литовская ССР САКАЛАУСКАЙТЕ Белые дебюте дебютных закрытой игре классических миттельшпиле открытых равной Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1935 A84 WCh 16 m Amsterdam 1936 D63 Maroczy Geza Zandvoort it Zandvoort 1937 D17 WCh17 m Netherlands 1939 D18 Landau Salo NED-ch m Amsterdam m Amsterdam Keres Paul D10 Euwe Ma Keres PaulБ E19 D28 1946 Staunton mem Groningen Yanofsky Daniel Abraham Szabo Laszlo asparov Garry Denker Arnold Sheldon E49 1963 5-я партия D94 БОТВИННИК Михаил матч на первенство мира ПЕТРОСЯН ПЕТРОСЯН Тигран 1938 C09 АВРО-турнир Голланaeия Капабланка Каспаров Г Керес Пауль 1953 E26 Geller Efim Zurich ct Zurich Lajos (2640) - Petrosian Portisch Tigran V (2645) Petrosian Tigran V (2645) Petrosian Tigran V 10) 1953 Bucharest Troianescu Octavio 10.1981 nterpolis Tilburg (6) Petrosian Tigran V (2585) Sosonko Gennadi (2585) 25.04.1966 Moscow (7) Spassky Boris V World Championship 26th Буэнос-Айрес 1927 год Александр Алехин Аргентина Капабланка Хосе-Раулль бегал в Вологде Конева медведь по улице спорт Чемпионат гонки зима Мультфильмы МЕССИ РОНАЛДУ животные ПОСТУПКИ здоровье курорт путешествие Горнолыжный курорт Северный Кавказ Курилы отдых развлечения Россия Сахалин «Локомотив здоровья» Вологда спортивный праздник Аделина Сотникова. Елизавета Туктам Александр Коган Музыка-Александра Пахмутова поёт-София Ротару слова-Николай Добронравов Tõnis Mägi Олимпиада-80 Парусный центр Пирита журнал Плейбой Africa Eco Race Антон Шибалов грузовик КАМАЗ-Мастер команда Tatra ралли-марафон Александр Овечкин Буффало Сейбрс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Мариан Хосса НХЛ гонка Сергей Куприянов Сербия Стивен Сигал золотой мяч Лионель Месси задачи находки опровержения Meanwhile in Russia дикие животные лев львица сафари Магнус Карлсен матч москва Нью-Йорке Сергей Карякин Лео Месси Николаса Васкеса овации чемпион мира 2015 г. Вечірня Кава Владислав Мазур Орион Блиц-турнир День здоровья Шашки-64 Награждение Чемпионат Украины 30.03.2016 г. г.Винница городская ДЮСШ №6 инвалиды Детскокий хоспис сеанс одновременной игры Сергей Белошеев Днепр массовая драка стадион Российский спортсмен стоя на пьедестале Миниатюры G.Valneris N.Samb. World Championship Blitz 2016 блиц news news of Russian North аварии ДТП новости ежедневно происшествия Русский Север ТРК Русский Север Izmir Turkey WC Rapid Turkish WC Rapid . Всеукраинский детский турнир 06-10.05.2016 г. г. Винница ДЮСШ №6 06-10.05.2016 г. Шашки-64. Всеукраи ДЮСШ №6 Спорт Вечірня кава з багаторазовим чемпіо занятия 21 game's Clash of the Titans Draughts Dammeкr Harm wiersma Ton Sijbrands Владимир Скрабов интервью Дмитрий Цинман международный гроссмейстер Гунтис Валнерис Зоя Голубева Латвия mei en juni 1947 Pierre Ghestem R.C. Keller WK Dammen 1947 1964 Viacheslav Shchegolev World Champion Draughts 1960 Вячеслав Щеголев Fantastic - legal fantástico muito legal Nice very nice Szwarcman август 2009г. ВГТРК Екатерина Капустян канал Спорт Страна спортивная 1947 dammen Fransman P. Ghestem. Nederlander R.C. Keller Wereldkampioenschap 2016 год Вера Попруга 2-0 C Blitz 2014 Hilversum Schwarzman Van Berkel 20 июл. 2016 г. Владимир Литвиненко AGUERO V NASRI FOOTBALL TENNIS GREAT WALL OF CHINA Groenendijk - Valneris Match nterview with Guntis Valneris Айнур Шайбаков iSport.ua Аароном Полом Криштиану Роналду покер Лунтик 11e partij Draughts Jan Groenendijk Match 2016 Roel Boomstra World Title Виктория Мотричко Канны Рига кубок мира международные шашки 2016 Chess Movie MAGNUS MAGNUS Carlsen Trailer г.Днепр Каменское-Днепродзержинск ДКРостсельмаш Ростов-на-Дону 2017.02.10 «Riga Open-2017» г.Рига (Латвия) Международный турнир Евпаторий Кубок Крыма играть в шашки интернет гроссмейстер Михаил Рахунов

1973 XXXIII чемпионат СССР 1938 Симонян Б. 1995 Валюк А. МАРШ-1995 1998 2002 Ком.ч.России(пер) 1999 Кетлер Разветвление I: 6...ba5 Кузнецов В.Н. 2001 Парамонов В. москва Цирик З. Сретенский Н. Чемпионат ВЦСПС Плакхин А. 1951 XIII чемпионат СССР Харьков 1972 2000 ком.п-во СЛШИ F9 IX-Ч.СССР(пер)-1973 1997 2005 1947 X чемпионат СССР 1982 Шапиро Г. Саунин О. 2003 WCI-1 XXV чемпионат СССР Арустамов Ю.А. 1986 F-20 XX-Ч.СССР(пер) Литвинович В. Ворошиловград Кустарёв Ю. Рошкевич В. 1964 XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс Макрович М. ход позиция Комбинация полуфинал 1967 П. Святой 1953 1936 1937 1960 1946 1939 1963 Чемпионат Ленинграда Доска И. Виндерман А. Коврижкин А. XXXII чемпионат СССР Романов В. Блиндер Б. расчет

 

26--30 -----------------

 

[09 Мар 2015][Городская партия]
Исаенко С. - Парамонов В. ВПФ-24, 2001 Московская система Возможность II: 7.dc3 (0)
[08 Мар 2015][Городская партия]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР, 4.11.1965 Вариант I: 5.gf4 (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Криворученко П.Д. - Кузнецов В.Н. XXXI чемп.России(пер), 1998 План I: 8.cb4? (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Циркин - Кетлер F-10 X-Ч.СССР(пер), 1974 Московская система Разветвление I: 6...ba5 (0)
[06 Мар 2015][Городская партия]
Стручков Н. - Андреев Д. МАГ (классика), 1999 Московская система Ответ II: 14.cd4 (0)
[06 Мар 2015][Городская партия]
Высоцкий В. - Далимов В. Заочная встреча, 2004 Московская система План II: 12.ba5 (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Высоцкий В. - Далимов В.Заочная встреча, 2004 Московская система План I: 12.ba3 (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Тарохин В. - Росляков Г. РКГ-22d Ком.ч.России(пер) 2002 Московская система (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Дрозд Н. - Дубянский Н. LXVI чемпионат Москвы, 1998 Система III: 3...gf6 4.b:d6 e:c5. (0)
[04 Мар 2015][Городская партия]
Скрабов В. - Валюк А. МАРШ-1995,1995 Московская система I.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 (0)
[02 Мар 2015][Городская партия]
Коган М. - Куперман И. Матч IX-Чемр.СССР-1947, 1947, Московская система (0)
[02 Мар 2015][Городская партия]
Султанов Р.Р. - Клевицкий Э.Д. ПОБЕДА-55, 2000 Система II Продолжение II: 6.ed2 (0)
[01 Мар 2015][Городская партия]
Симонян Б. - Вертинский Л. XXVI чемпионат СССР, Грозный,1966 Вариант II: 5...dc7 (0)
[01 Мар 2015][Городская партия]
Соков В. - Торчинский Г. 1938 Система II Вариант I: 5...ba5 Продолжение II: 6.cd2 (0)
[28 Фев 2015][Городская партия]
Петров В. - Лебедев Ю. XXXIII чемпионат СССР, 1973 Система II. Вариант I: 5...ba5 (0)

[23 Мар 2015][Городская партия-2]
Ниедритис А. - Шафир В.МЧ-6/еПФ, 2002 Разветвление II: 7.hg3 (0)
[23 Мар 2015][Городская партия-2]
Цирик З. - Хейф Л. XIII чемпионат СССР, Харьков, 1951 (0)
[22 Мар 2015][Городская партия-2]
Попик И. - Савенок А. МАГ-92 (совр), 1992 Разветвление II: 7.hg3 (0)
[21 Мар 2015][Городская партия-2]
Азаров А - Мартынов И. МАРШ-1994, I.cd4 dc5. 2.bc3 fg5 3.cb4 gf6 4.b:d6 e:c5 5.gh4 fe5 (0)
[21 Мар 2015][Городская партия-2]
Мурсалов Э. - Плакхин А. Чемпионат ВЦСПС, 1979 Московский вариант (0)
[20 Мар 2015][Городская партия-2]
Абдуллаев У. - Доска И.Чемпионат ВЦСПС, 1976 Московский вариант (0)
[20 Мар 2015][Городская партия-2]
Куперман И. - Кравцов Н.1952 Московский вариант Вариант II: 5.gh4 (0)
[19 Мар 2015][Городская партия-2]
Мардер Л. - Сретенский Н.1956 Московский вариант (0)
[19 Мар 2015][Городская партия-2]
Хечумов Г. - Цирик З. XVIII чемпионат СССР, 1957 Московский вариант (0)
[18 Мар 2015][Городская партия-2]
Корхов С. - Хейф Л. XI чемпионат СССР Москва 1949 Московский вариант (0)
[17 Мар 2015][Городская партия-2]
Кузюков Ю. - Плакхин А. XXVII чемпионат СССР, Алма-Ата,1967 Московский вариант (0)
[16 Мар 2015][Городская партия-2]
Владыкин Г. - Блиндер Б. Продолжение III: 5...hg7 (0)
[10 Мар 2015][Городская партия-2]
Фазылов М. - Кандауров А. Звезды Самарканда 1982 (0)

[08 Май 2015][Городская партия-3]
Макрович М. XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978 Разветвление II: 7...gh4 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Цукерник Э. - Кустарёв Ю. П-во ВЦСПС 1964 Возможность II: 9.cd2 План: 9...ed6 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Рошкевич В. - Кустарёв Ю. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Ростовиков В. - Розенталь А. L05-Rc1 2004 Интернет, сайт Ниедритиса (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Вайчус - Куклеев Е. Чемпионат ВЦСПС 1974 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Литвинович В. - Куклеев Е. XXXIII чемпионат СССР 1973 Ворошиловград (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Дудковский В. - Андреев Ю. LXVII-Ч.С-Петербурга 2001 Нюанс III: 14.cb4 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Кочедыков В.В. - Хвостов Л.И. F-20 XX-Ч.СССР(пер) 1986 Нюанс II: 14.ab4 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кандауров А. - Карп Х. XLII чемпионат СССР 1982 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кац Л. - Арустамов Ю.А. XXV чемпионат СССР 1965 План I: 10.ba3 Ход II: 12.ab4 (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
№ 2, "Отказная городская партия"Г. Хацкевич - Н. Рафальский (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
Симоненко А. - Камынин В. WCI-1 2003 Вариант II: 6...cd2 План III: 11.ba3! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Негра Н.Н. - Бабаян С.М. Разветвление I: 7...ed6 План II: 11.ba5! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Саунин О. - Трейнбук А. CM-7 2002 Продолжение II. 7.е:с1 План I: 11.gh4 (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Дицис - Бангиерис Полуфинал Латвии 1992 Вариант II: 6...cd2 Разветвление II: 9...gf6 (0)

фигур король диаграмме доски Белый короля поле конь пешка пешки горизонтали взятие диаграмма очередь Белые позиция черные I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 МЧ-3Ф мем.Чехова 2003 2000 Возможность 2002 Красинский Я.И. Возможность I: 13.gf2 1947 Возможность I: 13.cb4 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Литвинович В. Валантинас В. Матейс 1995 Возможность I: 8 ...hg7! сайт Ниедритиса интернет 1997 Возможность III: 11.cd2 Коннов Ю.П. п-во СЛШИ Галеев А.В. Арустамов Ю.А. Вигман В. Возможность II: 10.cd4 Плакхин А. Кустарёв Ю. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Зандерс Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. Масс 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) Возможность I: 10.dc3 Возможность II: 10.de5 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Ответ I: 8.gf4! Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Оренбург КМ-1/4 Возможность I: 7.gf4 Ком.ч.России(пер) Макрович М. Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Иванов В.Ф. Логин Э.А. F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 Возможность II: 8.cd2 de7 Лукьянов И.В. 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964

[18 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs PARTIJA NR.8 «Atsite» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - BEZNOSAUKUMA ATKLĀTNE (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «SMUĻJANA SPĒLE» (0)
[24 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs «APGRIEZTĀ DŪRE AR 1. c3—d4» (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Кузнецов Ю. - Литвинович В. Чемп.Ленинграда 1974 Отказанная обратная городская партия (0)
[20 Мар 2016][Dambrete]
Степанов Д. - Арустамов Ю. ВС ДСО Спартак 1968 Безымянное начало (0)
[19 Мар 2016][Dambrete]
В. ЛИТВИНОВИЧ — Р. НОРМАТОВ Всесоюзный турнир «Огни Памира», 1979 г (0)
[23 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KLASISKAIS RĀMIS» (0)
[26 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs Ļ. RAMMA UN I. STERINA ANALĪZE (0)
[17 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVICS Dambrete Individualais atklatnu repertuars RIGA «AVOTS» 1982 (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «ROMANICEVA SPĒLE» (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Иванов В. - Блиндер С. XIV чемпионат СССР 1952 Обратная игра Бодянского (0)

 

31-35 ------------------------

 

[27 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-183-17-31 1983 Кол Угловик Комбинация и ее элементы (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-307-07-36 1983 Кол угловик Позиционные комбинации (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-282-01-35 1983 Кол Угловик Освобождение своих шашек (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-293-16-35 1983 Кол Угловик Освобождение своих шашек (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-333-37-36 1983 Кол угловик Позиционные комбинации (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-400-01-39 1983 Кол угловик Удаление шашек из дамочных полей (0)
[24 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-394-23-38 1983 Кол угловик Формирование "решето" позиций (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-105-07-07 1983 Кол с разменом на g5 Отдельно изолированные шашки (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 294 - 17 (35) 1983 (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-478-04-56 1983 Кол с разменом на g5 Расчёт ходов в комбинации (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 153 - 23 (09) 1983 (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 028 - 01 (02) 1983 (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-391-19-38 1983 Новое начало Формирование "решето" позиций (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-179-10-31 1983 Новое начало Комбинация и ее элементы (0)
[21 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-055-07-04 1983 Новое начало Поддержка шашек (0)

1973 XXXIII чемпионат СССР 1938 Симонян Б. 1995 Валюк А. МАРШ-1995 1998 2002 Ком.ч.России(пер) 1999 Кетлер Разветвление I: 6...ba5 Кузнецов В.Н. 2001 Парамонов В. москва Цирик З. Сретенский Н. Чемпионат ВЦСПС Плакхин А. 1951 XIII чемпионат СССР Харьков 1972 2000 ком.п-во СЛШИ F9 IX-Ч.СССР(пер)-1973 1997 2005 1947 X чемпионат СССР 1982 Шапиро Г. Саунин О. 2003 WCI-1 XXV чемпионат СССР Арустамов Ю.А. 1986 F-20 XX-Ч.СССР(пер) Литвинович В. Ворошиловград Кустарёв Ю. Рошкевич В. 1964 XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс Макрович М. ход позиция Комбинация полуфинал 1967 П. Святой 1953 1936 1937 1960 1946 1939 1963 Чемпионат Ленинграда Доска И. Виндерман А. Коврижкин А. XXXII чемпионат СССР Романов В. Блиндер Б. расчет

[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Нарчук - Б. Кузнецов Вилочка Уроки 11,12 и 13 стр.115-116 Чемпионат ВС СССР, 1977 г (0)
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Игрa Филиппова-Блиндера Жертва Шмульяна-Маркачёва Г. Хацкевич, 25 уроков шашечной игры (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(249) Игра С. Дьячкова Уроки 9 и 10 - $1.Позиции со связкой правого фланга стр.102 (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Бурковский - Б.Берлинков Игра Бодянского 25 уроков шашечной игры Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Фазылов - Ю. Арустамов № 7. Игра Каулена Уроки 23,24 и 25 - стр.214-215 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Фомин - А. Плакхин Игра Бодянского 25-м чемпионате СССР 1965 г. Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
В.Голосуев - Н. Шагин, 1967 г. Игра Бодянского Урок 20 - стр.185 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Рист - Э. Рыбаков Полуфинал 23-го первенства СССР, 1963 г. Кол Сокова (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры, 1979 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(311) Уроки 14 и 15 - $3.Задания для самостоятельного решения (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(310) Уроки 14 и 15 - $2.Практические партии (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(305) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(296) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(285) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)

[09 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Mini estudo da Abertura Cruz (0)
[13 Ноя 2015][DO JOGO DE DAMAS]
USE O LANCCE INICIAL C3 – B4 (VOLJME-1 - E RESPIRE TRANQUILO (0)
[13 Ноя 2015][DO JOGO DE DAMAS]
GAMBITO ATUAL José Cristóvão Santoro Franklin (0)
[07 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
ABERTURA IVANOV Por Lélio Marcos Luzes Sarcedo (0)
[31 Окт 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Aberturas_Atualizadas - Powered by aXmag (0)
[13 Ноя 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Atualização da Abertura filipove ONEVIR A, BRANDÃO (0)
[11 Ноя 2015][DO JOGO DE DAMAS]
IV FESTIVAL ASA BRANCA DE DAMAS - CARUARÚ 5 A 7 /9/2009 (0)
[29 Окт 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Programma_shashki64 - Powered by aXmag (0)
[13 Ноя 2015][DO JOGO DE DAMAS]
leccion 1 - TABULEIRO DE JOGO DE DAMAS E AS (3)
[13 Ноя 2015][DO JOGO DE DAMAS]
LICAO - 17 ABERTURA CENTRAL A abertura (0)
[12 Ноя 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Copa Brasil 2009 Maceio-AL partidas jogadas (0)
[09 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
22 WC 64 Saarbrucken 2007 Parte superior do formulário Assunto: Mundial2007 (0)
[12 Ноя 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Estudos na Asa Negra volume-2. JOSÉ CRISTÓVÃO SANTORO Franklin (0)
[11 Ноя 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Campeonato Mundial Absoluto, 8.10.1999 (0)
[27 Окт 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Khatzekievitch Estudos selecionados 25 licoes - Powered by aXmag (0)
[12 Ноя 2015][DO JOGO DE DAMAS]
KAULEN Do Porco Veriante Augusto Lance das Pretas (0)
[28 Окт 2015][DO JOGO DE DAMAS]
KAULEN do Porco (0)
[03 Ноя 2015][DO JOGO DE DAMAS]
ESTUDOS NA ASA NEGRA FRANKLIN 2004 (1)
[28 Окт 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Под пальмами бразилии Наталия Полянская Д. ДЕНИЗ - А. ШВАРЦМАН 1987 (0)
[12 Ноя 2015][DO JOGO DE DAMAS]
ABERTURAS ATUALIZADAS José Cristóvão Santoro Franklin (0)

-------------------
Подсчет всех ссылок страницы
Корзина
Ваша корзина пуста
Вход на сайт

Календарь
«  Апрель 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Наш опрос
Оцените мой сайт
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Новости
Каталог фыйлов
[02 Ноя 2016][Checkers-100]
dama_glasnik - от moises b5gerente (0)
[13 Июл 2016][Checkers-100]
ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ВАСИЛЕВСКИМ (0)
[12 Июл 2016][Checkers-100]
Играть против Maximus, играть против другого игрока, и Maximus против Maximus (0)
[08 Янв 2016][Куперман И.И.]
Исер Куперман ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (1)
[29 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Цветной калейдоскоп на «Белых ночах» (1)
[22 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Entrevista com seu ídolo: Jogos Abertos do Interior de São Paulo (1)
[21 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
The Best of Brazilian Draugths (0)
[19 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
LIÇÃO 2 Abertira Cruz As brancas jogam e vencem, após: (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
C. A. Ferrinho a b c do Jogo de Damas 1996 O MOTIVO (1)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Da Lei da Maioria para desenvolvermos uma combinação (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
O bloqueio é um tipo de prisão, onde a dama adversária não possui movimentos possíveis (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursod - É importante compreender como montar e como “quebrar” esta estrutura (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursob - Combinação com dama - É muito importante compreender a força da dama (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Jogo de Damas: Regras Oficiais (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
6ª -9ª r o d a d a 91 - (6.01) Djair Quintanilha 2 x 0 Marco Aurélio 0:15 / 0:30 (0)
Поисковые слова Шашки
Видео фигур король диаграмме доски Белый поле конь пешка пешки взятие диаграмма очередь позиция Шашки черные Белые Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1939 m Amsterdam Keres Paul D28 1946 Staunton mem Groningen Szabo Laszlo 1953 Petrosian Tigran V I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 2003 2000 Возможность 2002 1947 Рига Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Валантинас В. 1995 интернет сайт Ниедритиса 1997 п-во СЛШИ Арустамов Ю.А. Вигман В. Плакхин А. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Возможность I: 7.gf4 Чемпионат Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Буэнос-Айрес F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964 спорт Africa Eco Race Шашки-64 news news of Russian North аварии Izmir Turkey WC Rapid Владимир Скрабов Виктория Мотричко
Слова Шахматы Шашки
Видео бесплатные java игры книги контент для телефона программы смартфона - всё для сотового манури маркиз саргин Шашки Школа ВЕЙЦМАН дамки КОРХОВ Литовская ССР САКАЛАУСКАЙТЕ Белые дебюте дебютных закрытой игре классических миттельшпиле открытых равной Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1935 A84 WCh 16 m Amsterdam 1936 D63 Maroczy Geza Zandvoort it Zandvoort 1937 D17 WCh17 m Netherlands 1939 D18 Landau Salo NED-ch m Amsterdam m Amsterdam Keres Paul D10 Euwe Ma Keres PaulБ E19 D28 1946 Staunton mem Groningen Yanofsky Daniel Abraham Szabo Laszlo asparov Garry Denker Arnold Sheldon E49 1963 5-я партия D94 БОТВИННИК Михаил матч на первенство мира ПЕТРОСЯН ПЕТРОСЯН Тигран 1938 C09 АВРО-турнир Голланaeия Капабланка Каспаров Г Керес Пауль 1953 E26 Geller Efim Zurich ct Zurich Lajos (2640) - Petrosian Portisch Tigran V (2645) Petrosian Tigran V (2645) Petrosian Tigran V 10) 1953 Bucharest Troianescu Octavio 10.1981 nterpolis Tilburg (6) Petrosian Tigran V (2585) Sosonko Gennadi (2585) 25.04.1966 Moscow (7) Spassky Boris V World Championship 26th Буэнос-Айрес 1927 год Александр Алехин Аргентина Капабланка Хосе-Раулль бегал в Вологде Конева медведь по улице спорт Чемпионат гонки зима Мультфильмы МЕССИ РОНАЛДУ животные ПОСТУПКИ здоровье курорт путешествие Горнолыжный курорт Северный Кавказ Курилы отдых развлечения Россия Сахалин «Локомотив здоровья» Вологда спортивный праздник Аделина Сотникова. Елизавета Туктам Александр Коган Музыка-Александра Пахмутова поёт-София Ротару слова-Николай Добронравов Tõnis Mägi Олимпиада-80 Парусный центр Пирита журнал Плейбой Africa Eco Race Антон Шибалов грузовик КАМАЗ-Мастер команда Tatra ралли-марафон Александр Овечкин Буффало Сейбрс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Мариан Хосса НХЛ гонка Сергей Куприянов Сербия Стивен Сигал золотой мяч Лионель Месси задачи находки опровержения Meanwhile in Russia дикие животные лев львица сафари Магнус Карлсен матч москва Нью-Йорке Сергей Карякин Лео Месси Николаса Васкеса овации чемпион мира 2015 г. Вечірня Кава Владислав Мазур Орион Блиц-турнир День здоровья Шашки-64 Награждение Чемпионат Украины 30.03.2016 г. г.Винница городская ДЮСШ №6 инвалиды Детскокий хоспис сеанс одновременной игры Сергей Белошеев Днепр массовая драка стадион Российский спортсмен стоя на пьедестале Миниатюры G.Valneris N.Samb. World Championship Blitz 2016 блиц news news of Russian North аварии ДТП новости ежедневно происшествия Русский Север ТРК Русский Север Izmir Turkey WC Rapid Turkish WC Rapid . Всеукраинский детский турнир 06-10.05.2016 г. г. Винница ДЮСШ №6 06-10.05.2016 г. Шашки-64. Всеукраи ДЮСШ №6 Спорт Вечірня кава з багаторазовим чемпіо занятия 21 game's Clash of the Titans Draughts Dammeкr Harm wiersma Ton Sijbrands Владимир Скрабов интервью Дмитрий Цинман международный гроссмейстер Гунтис Валнерис Зоя Голубева Латвия mei en juni 1947 Pierre Ghestem R.C. Keller WK Dammen 1947 1964 Viacheslav Shchegolev World Champion Draughts 1960 Вячеслав Щеголев Fantastic - legal fantástico muito legal Nice very nice Szwarcman август 2009г. ВГТРК Екатерина Капустян канал Спорт Страна спортивная 1947 dammen Fransman P. Ghestem. Nederlander R.C. Keller Wereldkampioenschap 2016 год Вера Попруга 2-0 C Blitz 2014 Hilversum Schwarzman Van Berkel 20 июл. 2016 г. Владимир Литвиненко AGUERO V NASRI FOOTBALL TENNIS GREAT WALL OF CHINA Groenendijk - Valneris Match nterview with Guntis Valneris Айнур Шайбаков iSport.ua Аароном Полом Криштиану Роналду покер Лунтик 11e partij Draughts Jan Groenendijk Match 2016 Roel Boomstra World Title Виктория Мотричко Канны Рига кубок мира международные шашки 2016 Chess Movie MAGNUS MAGNUS Carlsen Trailer г.Днепр Каменское-Днепродзержинск ДКРостсельмаш Ростов-на-Дону 2017.02.10 «Riga Open-2017» г.Рига (Латвия) Международный турнир Евпаторий Кубок Крыма играть в шашки интернет гроссмейстер Михаил Рахунов
Разное
Но потом вдруг загорается этот космос.(Рыбников Ю.А.)
Вы знаете, кто такой Бред Питт? Почему смеётесь! (Политюков В.П.)
— Ну а тогда чего мы сидим здесь, пойдём в Кабицыно!(Масленников И.О.)
Видите эту кошку (извиняюсь, я сейчас не могу сюда принести живую кошку). Какой смысл этой кошки?(Рыбников Ю.А.)
Греков уже нет, а евреи ещё живы. Так у кого же истина?(Рыбников Ю.А.)
Как вы дробь пишете? Так пишут только сантехники. Вы же будущие ин-же-не-ры! (про «/») (Политюков В.П.)
Что вы постоянно ищете и обвиняете крайних? Не суди, и не судим будешь! Христос! (Политюков В.П.)
Чего только не извлекли из лёгких человека — молоток, гвозди, лыжи…(Рыбников Ю.А.)
Какая самая главная наука вашего курса? Да вы что? Какая физика? Конечно, культурология! Запишите: физика и математика — только вводный курс к истинам философии и культурологии. Эта наука учит нас правильно жить и правильно умирать.(Рыбников Ю.А.)
Всем собрать последние силёнки и преодолеть пороки радости трудом!(Рыбников Ю.А.)
С одной стороны, ужасный гнусный Ленин, с другой стороны, прекрасный мудрый добрый Конфуций.(Рыбников Ю.А.)
Слушайте, ну, это же ваши писюльки! Вы посмотрите на ваши писюльки! Вы познакомьтесь с вашими писюльками! (Политюков В.П.)
Все вы — советские, и моя великая миссия — выбить из вас эту дурь.(Рыбников Ю.А.)
Признаюсь, я только один раз в жизни говорил с англичанином, поэтому этот разговор я запомнил на всю жизнь.(Рыбников Ю.А.)
Я переживаю за вас — как вы там будете в лучших домах Парижа.(Рыбников Ю.А.)
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Шашки Городская партия-1
[09 Мар 2015][Городская партия]
Исаенко С. - Парамонов В. ВПФ-24, 2001 Московская система Возможность II: 7.dc3 (0)
[08 Мар 2015][Городская партия]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР, 4.11.1965 Вариант I: 5.gf4 (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Криворученко П.Д. - Кузнецов В.Н. XXXI чемп.России(пер), 1998 План I: 8.cb4? (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Циркин - Кетлер F-10 X-Ч.СССР(пер), 1974 Московская система Разветвление I: 6...ba5 (0)
[06 Мар 2015][Городская партия]
Стручков Н. - Андреев Д. МАГ (классика), 1999 Московская система Ответ II: 14.cd4 (0)
[06 Мар 2015][Городская партия]
Высоцкий В. - Далимов В. Заочная встреча, 2004 Московская система План II: 12.ba5 (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Высоцкий В. - Далимов В.Заочная встреча, 2004 Московская система План I: 12.ba3 (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Тарохин В. - Росляков Г. РКГ-22d Ком.ч.России(пер) 2002 Московская система (0)
[05 Мар 2015][Городская партия]
Дрозд Н. - Дубянский Н. LXVI чемпионат Москвы, 1998 Система III: 3...gf6 4.b:d6 e:c5. (0)
[04 Мар 2015][Городская партия]
Скрабов В. - Валюк А. МАРШ-1995,1995 Московская система I.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 (0)
[02 Мар 2015][Городская партия]
Коган М. - Куперман И. Матч IX-Чемр.СССР-1947, 1947, Московская система (0)
[02 Мар 2015][Городская партия]
Султанов Р.Р. - Клевицкий Э.Д. ПОБЕДА-55, 2000 Система II Продолжение II: 6.ed2 (0)
[01 Мар 2015][Городская партия]
Симонян Б. - Вертинский Л. XXVI чемпионат СССР, Грозный,1966 Вариант II: 5...dc7 (0)
[01 Мар 2015][Городская партия]
Соков В. - Торчинский Г. 1938 Система II Вариант I: 5...ba5 Продолжение II: 6.cd2 (0)
[28 Фев 2015][Городская партия]
Петров В. - Лебедев Ю. XXXIII чемпионат СССР, 1973 Система II. Вариант I: 5...ba5 (0)
Шашки Городская партия-2
[23 Мар 2015][Городская партия-2]
Ниедритис А. - Шафир В.МЧ-6/еПФ, 2002 Разветвление II: 7.hg3 (0)
[23 Мар 2015][Городская партия-2]
Цирик З. - Хейф Л. XIII чемпионат СССР, Харьков, 1951 (0)
[22 Мар 2015][Городская партия-2]
Попик И. - Савенок А. МАГ-92 (совр), 1992 Разветвление II: 7.hg3 (0)
[21 Мар 2015][Городская партия-2]
Азаров А - Мартынов И. МАРШ-1994, I.cd4 dc5. 2.bc3 fg5 3.cb4 gf6 4.b:d6 e:c5 5.gh4 fe5 (0)
[21 Мар 2015][Городская партия-2]
Мурсалов Э. - Плакхин А. Чемпионат ВЦСПС, 1979 Московский вариант (0)
[20 Мар 2015][Городская партия-2]
Абдуллаев У. - Доска И.Чемпионат ВЦСПС, 1976 Московский вариант (0)
[20 Мар 2015][Городская партия-2]
Куперман И. - Кравцов Н.1952 Московский вариант Вариант II: 5.gh4 (0)
[19 Мар 2015][Городская партия-2]
Мардер Л. - Сретенский Н.1956 Московский вариант (0)
[19 Мар 2015][Городская партия-2]
Хечумов Г. - Цирик З. XVIII чемпионат СССР, 1957 Московский вариант (0)
[18 Мар 2015][Городская партия-2]
Корхов С. - Хейф Л. XI чемпионат СССР Москва 1949 Московский вариант (0)
[17 Мар 2015][Городская партия-2]
Кузюков Ю. - Плакхин А. XXVII чемпионат СССР, Алма-Ата,1967 Московский вариант (0)
[16 Мар 2015][Городская партия-2]
Владыкин Г. - Блиндер Б. Продолжение III: 5...hg7 (0)
[10 Мар 2015][Городская партия-2]
Фазылов М. - Кандауров А. Звезды Самарканда 1982 (0)
Шашки Городская партия-3
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Макрович М. XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978 Разветвление II: 7...gh4 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Цукерник Э. - Кустарёв Ю. П-во ВЦСПС 1964 Возможность II: 9.cd2 План: 9...ed6 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Рошкевич В. - Кустарёв Ю. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Ростовиков В. - Розенталь А. L05-Rc1 2004 Интернет, сайт Ниедритиса (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Вайчус - Куклеев Е. Чемпионат ВЦСПС 1974 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Литвинович В. - Куклеев Е. XXXIII чемпионат СССР 1973 Ворошиловград (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Дудковский В. - Андреев Ю. LXVII-Ч.С-Петербурга 2001 Нюанс III: 14.cb4 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Кочедыков В.В. - Хвостов Л.И. F-20 XX-Ч.СССР(пер) 1986 Нюанс II: 14.ab4 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кандауров А. - Карп Х. XLII чемпионат СССР 1982 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кац Л. - Арустамов Ю.А. XXV чемпионат СССР 1965 План I: 10.ba3 Ход II: 12.ab4 (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
№ 2, "Отказная городская партия"Г. Хацкевич - Н. Рафальский (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
Симоненко А. - Камынин В. WCI-1 2003 Вариант II: 6...cd2 План III: 11.ba3! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Негра Н.Н. - Бабаян С.М. Разветвление I: 7...ed6 План II: 11.ba5! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Саунин О. - Трейнбук А. CM-7 2002 Продолжение II. 7.е:с1 План I: 11.gh4 (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Дицис - Бангиерис Полуфинал Латвии 1992 Вариант II: 6...cd2 Разветвление II: 9...gf6 (0)
Шашки
фигур король диаграмме доски Белый короля поле конь пешка пешки горизонтали взятие диаграмма очередь Белые позиция черные I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 МЧ-3Ф мем.Чехова 2003 2000 Возможность 2002 Красинский Я.И. Возможность I: 13.gf2 1947 Возможность I: 13.cb4 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Литвинович В. Валантинас В. Матейс 1995 Возможность I: 8 ...hg7! сайт Ниедритиса интернет 1997 Возможность III: 11.cd2 Коннов Ю.П. п-во СЛШИ Галеев А.В. Арустамов Ю.А. Вигман В. Возможность II: 10.cd4 Плакхин А. Кустарёв Ю. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Зандерс Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. Масс 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) Возможность I: 10.dc3 Возможность II: 10.de5 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Ответ I: 8.gf4! Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Оренбург КМ-1/4 Возможность I: 7.gf4 Ком.ч.России(пер) Макрович М. Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Иванов В.Ф. Логин Э.А. F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 Возможность II: 8.cd2 de7 Лукьянов И.В. 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964
Dambrete
[18 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs PARTIJA NR.8 «Atsite» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - BEZNOSAUKUMA ATKLĀTNE (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «SMUĻJANA SPĒLE» (0)
[24 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs «APGRIEZTĀ DŪRE AR 1. c3—d4» (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Кузнецов Ю. - Литвинович В. Чемп.Ленинграда 1974 Отказанная обратная городская партия (0)
[20 Мар 2016][Dambrete]
Степанов Д. - Арустамов Ю. ВС ДСО Спартак 1968 Безымянное начало (0)
[19 Мар 2016][Dambrete]
В. ЛИТВИНОВИЧ — Р. НОРМАТОВ Всесоюзный турнир «Огни Памира», 1979 г (0)
[23 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KLASISKAIS RĀMIS» (0)
[26 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs Ļ. RAMMA UN I. STERINA ANALĪZE (0)
[17 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVICS Dambrete Individualais atklatnu repertuars RIGA «AVOTS» 1982 (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «ROMANICEVA SPĒLE» (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Иванов В. - Блиндер С. XIV чемпионат СССР 1952 Обратная игра Бодянского (0)
25 Уроков в Шашки
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Нарчук - Б. Кузнецов Вилочка Уроки 11,12 и 13 стр.115-116 Чемпионат ВС СССР, 1977 г (0)
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Игрa Филиппова-Блиндера Жертва Шмульяна-Маркачёва Г. Хацкевич, 25 уроков шашечной игры (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(249) Игра С. Дьячкова Уроки 9 и 10 - $1.Позиции со связкой правого фланга стр.102 (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Бурковский - Б.Берлинков Игра Бодянского 25 уроков шашечной игры Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Фазылов - Ю. Арустамов № 7. Игра Каулена Уроки 23,24 и 25 - стр.214-215 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Фомин - А. Плакхин Игра Бодянского 25-м чемпионате СССР 1965 г. Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
В.Голосуев - Н. Шагин, 1967 г. Игра Бодянского Урок 20 - стр.185 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Рист - Э. Рыбаков Полуфинал 23-го первенства СССР, 1963 г. Кол Сокова (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры, 1979 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(311) Уроки 14 и 15 - $3.Задания для самостоятельного решения (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(310) Уроки 14 и 15 - $2.Практические партии (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(305) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(296) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(285) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
Шашечный миттельшпиль
[27 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-183-17-31 1983 Кол Угловик Комбинация и ее элементы (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-307-07-36 1983 Кол угловик Позиционные комбинации (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-282-01-35 1983 Кол Угловик Освобождение своих шашек (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-293-16-35 1983 Кол Угловик Освобождение своих шашек (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-333-37-36 1983 Кол угловик Позиционные комбинации (0)
[25 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-400-01-39 1983 Кол угловик Удаление шашек из дамочных полей (0)
[24 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-394-23-38 1983 Кол угловик Формирование "решето" позиций (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-105-07-07 1983 Кол с разменом на g5 Отдельно изолированные шашки (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 294 - 17 (35) 1983 (0)
[23 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-478-04-56 1983 Кол с разменом на g5 Расчёт ходов в комбинации (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 153 - 23 (09) 1983 (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 028 - 01 (02) 1983 (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-391-19-38 1983 Новое начало Формирование "решето" позиций (0)
[22 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-179-10-31 1983 Новое начало Комбинация и ее элементы (0)
[21 Апр 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-055-07-04 1983 Новое начало Поддержка шашек (0)