V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs RĪGA «AVOTS» 1982

7F9 3 75 582 Ad 133

Sis darbs, tāpat kā iepriekšējās autora brošūras «Dambrete. Pozicionālās spēles paņēmieni» («Liesma», 1968) un «500 dambretes kombinācijas» («Liesma», 1973), veidots tā, lai lasītāji to varētu izmantot dambretes spēles pašmācībai, un sabiedriskie treneri — nodarbībās savu audzēkņu spēles meistarības celšanai. Sī grāmata kopā ar minētajām brošūrām veido
vienotu materiālu kopu. Lai gan atklātņu teorijas izklāsts paredzēts pirmās līdz trešās sporta klases dambretistiem, jo iztirzāta diezgan sarežģīta tēma — individuālā atkiātņu repertuāra veidošana, ievietoto variantu studēšana neapšaubāmi dos vienu otru patīkamu uzvaras brīdi arī jaunatnes sporta klašu dambretistiem un, protams, iesācējiem.

Mākslinieks A. Drāznieks

J. Kalniņa, I. Kazarnovska, Ē. Kārkliņa, M. Rabkina foto

© «Avots», 1982


INDIVIDUĀLĀ ATKLĀTŅU REPERTUĀRA VEIDOŠANAS PROBLĒMAS

Юбилейный Торт Юлии Адамович

Юбилеиный турнир В. Адамовича по шашкам 64 Г. Пурвиньш – 12 очков, Р. Пиронен – 11 очков, Я. Фарнест -10 очков

https://dambrete.wordpress.com/2014/10/08/%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0/

8 октября 2014 года

 Katrs dambretists reiz sak domāt par sākuma gājienu, atklātņu sistēmu un variantu izvēli. Ko darīt? Vai vienmēr spēlēt vienu un to pašu turpinājumu, vai arī katrreiz censties spēlēt ko citu?
Ir spēcīgi dambretisti ar samērā šauru un ļoti konkrētu atklātņu repertuāru. Tā, spēlējot ar ļeņingradieti V. Petrovu, minskieti D. Gordeviču, harko-vieti A. Kovrižkinu, Sauļu dam-bretistu A. Paukšti, ar lielu ticamību jau pirms partijas sākšanas var paredzēt, kādu atklātni, pat kādu variantu katrs no viņiem spēlēs. Ar šādiem dambretistiem ir ļoti grūti cīnīties, jo, gadu desmitiem spēlējot vienas un tās pašas sistēmas un variantus, viņi ir' sīki jo sīki iepazinušies ar visām (jeb gandrīz visām) niansēm un kļuvuši par šo atklātņu «profesoriem». Zaudēt viņi zaudē ļoti reti,_ bet uzvaras arī tik bieži nenāk — pilnīgi zudis pārsteiguma moments, un katrs pretinieks var jau pirms partijas pienācīgi sagatavoties.


Otra pola dambretisti kategoriski noraida šādu pieeju un ikreiz cenšas panākt pretiniekam un bieži arī sev nepazīstamu pozīciju, lai pieveiktu pretinieku pareizāka plāna izvēles un labāka aprēķina dēļ. Spilgtākie šī novirziena pārstāvji ir maskavietis N. Abacijevs, rīdzinieks V. Vigmans, Baku lielmeistars J. Arustamovs. Viegli saprast, ka nāk uzvaras, bet gadās arī zaudējumi. Toties, ja, kā saka, «iet no rokas», viņi var sasniegt visizcilākos rezultātus.


Ir vēl trešie —_ teorētiķi, kas spēlē plašu atklātņu loku — labi izpētītu un izanalizētu savās mājas «laboratorijās». Starp tiem var minēt ļeņingradieti V. Ļitvinoviču, minskieti G. Hac-keviču,  rīdzinieku A.  Subotinu.
Sākot dambretista gaitas, katram pašam, atkarībā no savām rakstura īpatnībām, spējam un apstākļiem, jāizvēlas, kuru ceļu iet. Viens gan skaidrs — dot recepti, kā spēlēt, ir ļoti grūti, lai gan jau izkristalizējušies šādi novērtējumi:
1. c3—d4 — spēle ar priekšrocībām; 1. c3-b4 vai 1. g3-f4 — slēgtas  atklātņu shēmas,

kur vieglāk forsēt neizšķirtu; 1. a3-b4 — sarežģīta, pagaidām mazāk izpētīta spēle; 1. e3—d4 — spēle simetriskās pozīcijās jeb ar aplenkuma stratēģiju; 1. e3—f4 vai 1. g3— h4 — spēle objektīvi sliktākās pozīcijās.
Visu sporta klašu dambretisti veido individuālo aklātņu repertuāru, ko turpmāk papildina un pilnveido. Daži vēlāk paralēli lieto divus vai pat trīs repertuārus.
Kā veidot atklātņu repertuāru? Uzsverot, ka ir runa par pamatiem, par pirmo repertuāru, mēģināsim apkopot priekšnosacījumus, kuri jāievēro, risinot minēto problēmu.

1. Pēc tam kad  esam izvēlējušies vienu savu gājienu — turpmāk mums obligātu, pētīsim visas iespējamās pretinieka atbildes, pēc katras no tām atkal izvēloties tikai vienu  savu, gājienu.

2. Savi gājieni jāizvēlas tā, lai t. s. «zubrīšanas» process būtu iespējami mazāks.Te var noderēt maz populāri, pat speciāli slikti varianti ar forsētu spēli. _

3. Jācenšas iekļaut repertuārā gājienus, ar  kuriem  varam  izlikt pretiniekam lamatas.

4. Materiāls jāsadala divās daļās — spēlei ar baltajiem un melnajiem kauliņiem. Mācoties atklātnes, pret sevi jāpavērš tās krāsas kauliņi, ar kuriem plānojam partijā spēlēt.

5. Individuālo atklātņu repertuārs jāapkopo kladē, atstājot katrā variantā vietu papildinājumiem.

Turpmāk repertuārs tiek pilnveidots, izmantojot personisko spēles pieredzi vai iepazīstoties ar jaunākajām teorijas atziņām. Pēc katras (!) izspēlētas partijas tā rūpīgi jāanalizē, jāatrod kļūdas un analīzes galarezultāti jāieraksta attiecīgā repertuāra «plauktiņā», nepieciešamības gadījumā izdarot pat būtiskas korekcijas. Tā iesācēji, kas bieži spēlē 1. g3—h4, ar laiku aptver, ka citi gājieni ir labāki, un sāk spēlēt savādāk.
Kā prakse rāda, šāds darbs ilgst apmēram divus gadus, līdz dambretists, sasniedzis apmierinošus rezultātus turnīros, sāk just radošu neapmierinātību ar vajadzību vienmēr spēlēt vienus un tos pašus gājienus_ un sāk veidot variācijas, apgūst citus variantus, pat sāk darbu pie paralēla   repertuāra   veidošanas.
Protams, turnīros viss notiek sarežģītāk. Citkārt speciāli jāspēlē neierasts variants, lai pārsteigtu konkurentus un tie nezinātu, no kurienes draud briesmas.

Tālāk aplūkosim vienu no iespējamajiem atklātņu repertuāriem. Katrai partijai sniegts atklātnes nosaukums, lai solīdos atklātņu teorijas izdevumos varētu ātri atrast ieteicamos variantus un gūt papildu informāciju.  Gan  jāpiebilst, ka lat

viešu valodā atklātņu nosaukumi nav līdz galam izstrādāti. Diezgan jocīgi nedambretista .- iiisīs skan «apgrieztā dūre», «nimis» vai «apgrieztā Bod-.inska  spēle». Tā  kā valodnie-

čības speciālisti vēl nav pievērsušies šai problēmai, turpmāk lietosim šos pagaidām vispārpieņemtos krievu valodas dambretes terminoloģijas tulkojumus.

HE M 606

Viktors Adamovičs

DAMBRETE
Redaktors A. Stavro
Mākslinieciskā  redaktore T.  Devicka
Tehniskais redaktors L. Rudzītis
Korektore M. Kallite

Nodota salikšanai 27.05.81. Parakstīta iespiešanai 05.02.82. JT 00542. Formāts 70X108/32. Tipogrāfijas papīrs Ns 2. Literatūras garnitūra. Augstspiedums. *,9 uzsk. iespiedi.; 6,16 uzsk. kr. nov.; 6,02 izdevn. 1, Metiens 8000 eks. Pašūt. Ni 1064-4. Cena 45 kap. Izdevniecība «Avots», 226047 Rīgā, Padomju bulv. 24. Izdevn. Jfc 146/Tsk-1321. Iespiesta Latvijas PSR Valsts Izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas tipogrāfijā «Cīņa», 226011 Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40.


Adamovičs V.

Ad 133   Dambrete. — R.: Avots, 1982. — 109 lpp., ii.

Grāmatā izklāstīti dambretes individuālā atklātņu repertuāra veidošanas jautājumi. Sniegtais materiāls paredzēts pirmās līdz trešās sporta klases, kā arī jaunatnes sporta klašu dambretistiem un iesācējiem. Grāmatu var izmantot dambretes spēles pašmācībai.

60904—146   
7F9 3
A M803(11)-82 140-82-4202000000  75.582

 

Виктор Куартович Адамович

ШАШКИ

Рига  «Авотс» 1982
На латышском изыке
Художник А. Дразииекс
Фото Ю. Калниньша,
И.Казарновского, Э.Карклввыпа, М. Рабкииа

V. ADAMOVICS Dambrete Individualais atklatnu repertuars RIGA «AVOTS» 1982

--------------- 1-5 ---------------

 

 

13-15 ---------------

 

[22 Авг 2017][DO JOGO DE DAMAS]
"lelio sarcedo e a defesa cruz" Lélio Sarcedo (0)
[01 Июл 2017][DO JOGO DE DAMAS]
Alexander Mogilianski koploper in Curaçao (0)
[02 Ноя 2016][Checkers-100]
dama_glasnik - от moises b5gerente (0)
[13 Июл 2016][Checkers-100]
ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ВАСИЛЕВСКИМ (0)
[12 Июл 2016][Checkers-100]
Играть против Maximus, играть против другого игрока, и Maximus против Maximus (0)
[08 Янв 2016][Куперман И.И.]
Исер Куперман ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (1)
[29 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Цветной калейдоскоп на «Белых ночах» (1)
[22 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Entrevista com seu ídolo: Jogos Abertos do Interior de São Paulo (1)
[21 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
The Best of Brazilian Draugths (0)
[19 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
LIÇÃO 2 Abertira Cruz As brancas jogam e vencem, após: (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
C. A. Ferrinho a b c do Jogo de Damas 1996 O MOTIVO (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Da Lei da Maioria para desenvolvermos uma combinação (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
O bloqueio é um tipo de prisão, onde a dama adversária não possui movimentos possíveis (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursod - É importante compreender como montar e como “quebrar” esta estrutura (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursob - Combinação com dama - É muito importante compreender a força da dama (0)

Видео фигур король диаграмме доски Белый поле конь пешка пешки диаграмма очередь позиция Шашки черные Белые Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1939 m Amsterdam Keres Paul D28 1946 Staunton mem Groningen Szabo Laszlo 1953 Petrosian Tigran V I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 2003 2000 2002 1947 Рига Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР 1995 интернет сайт Ниедритиса 1997 п-во СЛШИ Арустамов Ю.А. Плакхин А. 1982 VKR-7i Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Байков В.Е. XIII чемпионат СССР План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Возможность I: 7.gf4 Чемпионат Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964 спорт Africa Eco Race чемпион мира Шашки-64 блиц news news of Russian North аварии Izmir Turkey WC Rapid 2-0 Match Draughts Jan Groenendijk Виктория Мотричко Шашки-100

 

16-20 ---------------

 

По три не ноль(Гонтарь Н.И.)
Какая самая главная наука вашего курса? Да вы что? Какая физика? Конечно, культурология! Запишите: физика и математика — только вводный курс к истинам философии и культурологии. Эта наука учит нас правильно жить и правильно умирать.(Рыбников Ю.А.)
Последнее на сегодня, и перейдём к подписи лекций. Только, пожалуйста, никакого спорта.(Рыбников Ю.А.)
У нас не урок чистописания, а академическая лекция, ёлки-палки.(Рыбников Ю.А.)
Не видеть смысла в материи — это стоять на ушах.(Рыбников Ю.А.)
(студентке) Вы что, думаете, что если я вас допустил к экзамену, так вы по жизни победитель?(Масленников И.О.)
Вы, наверное, играете в кости… нет, вы играете в карты и матом ругаетесь… за чашечкой чая в лесном общежитии.(Рыбников Ю.А.)
С такой философией вы все от СПИДа передохнете! (Рыбников Ю.А.)
Атеизм — это религиозное мировоззрение, языческое. (Рыбников Ю.А.)
Красивый термин. Великий термин!(Рыбников Ю.А.)
Греков уже нет, а евреи ещё живы. Так у кого же истина?(Рыбников Ю.А.)
Чеченцы убивают взглядом. (Политюков В.П.)
С дикцией у меня плохо, я понимаю, вот протезы себе зубные вставлю — буду чётче…(Масленников И.О.)
Девушка, я не только преподаватель, я ещё и мужчина.(Рыбников Ю.А.)
Мистика — это живое, прекрасное чувство присутствия вечного, абсолютного в относительном, временном.(Рыбников Ю.А.)

[21 Фев 2015][Шашки]
Писарев - Иванов F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Разветвление II: 7.fe5 Возможность II: 7...cb6 (0)
[28 Янв 2015][Шашки]
Вашин Н.А. - Саитгалин А.Г. ЧЧР-99/3 1999 Разветвление II: 6...cd6 (0)
[25 Дек 2014][Шашки]
Вигман В. - Арустамов Ю.А.XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978.9 Разветвление IV: 9.hg3 (0)
[14 Янв 2015][Шашки]
Романов В. - Инсберг Я. Рига 1947 Вариант II: 5.dc3 Разветвление I: 6...cd6 (0)
[07 Фев 2015][Шашки]
Одиноков А.Г. - Вяэртныу У.П.КМ-1/4, 31.1.1996 Возможность III: 7.fg3 7...h:f2 8.e:g3. (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Speijer,Abraham, Alekhine,Alexander - Euwe,Max, Kasparov,Garry (0)
[14 Фев 2015][Шашки]
Вахлаев В.П. - Ветрогон Г.И. ВПФ-23, 2000 Разветвление V: 6...hg7 Возможность: I. 7.аb2 (0)
[21 Сен 2014][Шашки]
Косяк (0)
[29 Ноя 2014][Шашки]
Смаченко В.Я. - Миланич В.Н. 27 п-во Украины(пер) 1999 Возможность I: 11.gh4 (0)
[06 Янв 2015][Шашки]
Гуйван Н.А. - Абдраимов К.К. F-20 XX-Ч.СССР (пер) 1986 Разветвление I: 8.cb4! (0)

 

21-25 --------------------

 

[17 Апр 2013][Многопользовательские]
OverKings (0)
[17 Апр 2013][Аркады и экшн]
Снежок. Охотник за сокровищами 3 (0)
[17 Апр 2013][Аркады и экшн]
Алиен шутер. Начало вторжения (0)
[17 Апр 2013][Поиск предметов]
Письма из прошлого 2 (0)
[17 Апр 2013][Аркады и экшн]
Чудо ферма 2 (0)
[17 Апр 2013][Головоломки]
Королевство семи печатей (0)
[17 Апр 2013][Аркады и экшн]
АвиаНалет 2 (0)
[17 Апр 2013][Головоломки]
Тайны притяжения (0)
[17 Апр 2013][Головоломки]
Путь к успеху (0)
[17 Апр 2013][Головоломки]
Нямстеры! Люкс (0)

[08 Июл 2014][Шахматы]
В ваших руках короли И. Л. Каган. (0)
[30 Июл 2014][Шахматы]
ВСТУПЛЕНИЕ Обязательно ли учиться играть в шахматы? (0)
[30 Июл 2014][Шахматы]
Урок № 1 64-клеточная доска Белые и черные фигуры (0)
[30 Июл 2014][Шахматы]
Урок № 2 Пожалуй, сложнее всех шахматных фигур ходит конь (0)
[31 Июл 2014][Шахматы]
Урок № 3 Шашки — игра па уничтожение всех боевых единиц противника (0)
[31 Июл 2014][Шахматы]
Урок № 4 Возможны три результата шахматной партии выигрыш и ничья (0)
[01 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 5 Пат и вечный шах...Ничейного результата шахматной партии (0)
[01 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 6 Давать мат одинокому королю (0)
[01 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 7 Матование одинокого короля ладьей и королем (0)
[02 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 8 Матование одинокого короля слоном, конем и королем (0)
[02 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 9 Матование одинокого короля — заключительная стадия партии (0)
[02 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 10 Король + пешка против Короля (0)
[03 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 11 Пешечными окончания, в которых пешки и короли (0)
[03 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 12 Правило квадрата шахматной пешки (0)
[03 Авг 2014][Шахматы]
Урок № 13 Cравнительная сила каждой шахматной фигуры (0)
[17 Авг 2014][Шахматы]
Aronian, Levon - McShane, Luke 2011.12.03 (0)
[18 Авг 2014][Шашки]
Рахунов М. - Литвинович В. XXXI чемпионат СССР, 00-00-1971 (0)
[18 Авг 2014][Шашки]
Руссо - Нежметдинов № 3. Обратная городская партия (0)
[20 Авг 2014][Шашки]
Нежметдинов - Кондратьевым П (0)
[20 Авг 2014][Шашки]
CheckerBoard 1.721 (0)
[21 Авг 2014][Шахматы]
Скрипт позволяет вывести на Web-странице шахматную доску (0)
[21 Авг 2014][Шахматы]
pgn4web board generator test (0)
[25 Авг 2014][Шахматы]
Websites wot play chess (0)
[25 Авг 2014][Шашки]
Каллисто 3.22 - Королев Ю.Б. [1/2-1/2] (0)
[27 Авг 2014][Шахматы]
pgn4web board Chess Diagram (0)
[27 Авг 2014][Шахматы]
Chess Diagram - HTML (0)
[28 Авг 2014][Шахматы]
Chess960 World Championship 2006 (0)
[06 Сен 2014][Шахматы]
Kasparov - Karpov (0)
[06 Сен 2014][Шахматы]
London Chess Classic 2009 round 5 (0)
[06 Сен 2014][Шахматы]
Solve chess tactics! (0)
[06 Сен 2014][Шахматы]
Tilburg Fontys 1998 - round 2 (0)
[06 Сен 2014][Шахматы]
classical attack, Chigorin variation (0)
[20 Сен 2014][Шашки]
VI-Кубок СССР-1975 (0)
[21 Сен 2014][Шашки]
Косяк (0)
[29 Сен 2014][Шахматы]
Крамник и Петров, часть 2 Лондон 2009 (0)
[07 Окт 2014][Шахматы]
Защита двух коней - 3.Сс4 Kf6 4.Kg5 [C59] (0)
[10 Окт 2014][Шахматы]
LT-PGN-VIEWER 3.4 (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe - Reti m Amsterdam (3), 1920 (Kasparov,Garry) (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,M - Bogoljubow,E [C12] Budapest it Budapest, 1921 Kasparov,Garry (1)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Speijer,Abraham, Alekhine,Alexander - Euwe,Max, Kasparov,Garry (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Alekhine,Alexander [A09] match Netherlands 1926 Kasparov,Garry (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Capablanca,Jose Raul it Bad Kissingen, 1928 Kasparov,Garry (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Capablanca,Jose Raul [E36] Karlsbad, 10.08.1929 Kasparov,Garry (0)
[16 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Alekhine,Alexander [D31] Zurich (5), 1934 Kasparov,Garry (0)
[17 Окт 2014][Шахматы]
Botvinnik,Mikhail - Euwe,Max [D26] Hastings, 1934 Kasparov,Garry (0)
[17 Окт 2014][Шахматы]
Alekhine,Alexander - Euwe,Max [D17] WCh 16 m Amsterdam, 1935 Kasparov (0)
[17 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Alekhine,Alexander: WCh 16 m Amsterdam, 1935 Kasparov,Garry (0)
[17 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Alekhine,Alexander WCh 16 m Amsterdam, 1935 Kasparov,Garry (0)
[17 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Alekhine,Alexande WCh 16 m Amsterdam, 1935 Kasparov,Garry (0)
[17 Окт 2014][Шахматы]
Euwe,Max - Alekhine,Alexander WCh 16 m Amsterdam, 1935 Kasparov,Garry (0)
[21 Ноя 2014][Шашки]
В. Скрабов - A. Шварцман, 2001 г. I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5. Продолжение II: 5...gf6 6.bc3 hg7 (0)
[22 Ноя 2014][Шашки]
Гомонов - Каленчук F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 Возможность IV: 9.cb2? (0)
[22 Ноя 2014][Шашки]
Юдин М. - Кустарев XXXI чемпионат СССР-1971 Поти II: 14...ba5 (Вариант Ю. Кустарёва) (0)
[23 Ноя 2014][Шашки]
Сушков Н.В. - Страхов Н.С.МЧ-3Ф мем.Чехова I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 - Разветвление I: 8.cb4 (0)
[23 Ноя 2014][Шашки]
Варкаускас Р.- Яжилевичус А.WCI-2-1 Т-р email - 2003 Разветвление III: 14...fe7 (0)
[23 Ноя 2014][Шашки]
Посадский Д.А.- Ефименко В.М. II-чемп.Европы (пер)-2002 Разветвление II: 8.cb2 (0)
[24 Ноя 2014][Шашки]
Кpюков Ю.М - Еpемеев Е.А. ЧМЗ-4/1-2000 III: 5.g3-f4 b6-a5 Возможность I: 15...ef6! (0)
[24 Ноя 2014][Шашки]
Кустарёв Ю. - Симонян Б. XXVIII чемпионат СССР Баку 1968 Возможность II: 15...hg7 (0)
[24 Ноя 2014][Шашки]
Калабин В. - Кузнецов В.ЧМЗ-3-2 1997 Разветвление III: 8.fg5 8...h:f4 9.e:g5 c:e3 (0)
[27 Ноя 2014][Шашки]
Васильченко В.М., Красинский Я.И., МО-35а, 2002, Возможность I: 13.gf2, План 1: 13...hg7, (0)
[27 Ноя 2014][Шашки]
Габриелян В.Р. - Развалинов А. Чемпионат ВЦСПС 1981 (0)
[28 Ноя 2014][Шашки]
Хацкевич Г. - Войцесчук А.1967 Возможность I: 13.gf2 План 1: 13...bc7 Ответ II: 15.de3 (0)
[28 Ноя 2014][Шашки]
Блиндер Б. - Хейф А. X чемпионат СССР 1947 Рига Возможность I: 13.cb4 Ответ II: 15.cb2 (0)
[28 Ноя 2014][Шашки]
Самарин В.П. - Никифоров Д.К. ТП 2000 2002 Возможность I: 13.cb4 План 1: 13...ef4 (0)
[29 Ноя 2014][Шашки]
Никифоров - Цыганов Чемпионат России Адлер 2003 9 тур Возможность II:План II: 13...hg7 (0)
[29 Ноя 2014][Шашки]
Сретенский Н. - Иордан Н. XV чемпионат СССР Минск 1953.4.27 Разветвление IV: 8.fg3 (0)
[29 Ноя 2014][Шашки]
Смаченко В.Я. - Миланич В.Н. 27 п-во Украины(пер) 1999 Возможность I: 11.gh4 (0)
[29 Ноя 2014][Шашки]
Николаев В. - Кузнецов В. ЧМЗ-3-2 1997 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 II: 11.cd4 (0)
[30 Ноя 2014][Шашки]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР 1965.11.4 IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 II: 11.cb2! hg7 (0)
[01 Дек 2014][Шашки]
Тарохин В.Г. - Дробахин В.Н МЧ-3Ф мем.Чехова 1995.12.31 План: 11...fg7 (0)
[01 Дек 2014][Шашки]
Аверин А.И. - Бакаев Р.А. ЧЧР-00/3 2000 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 План: 11...fe5 (0)
[05 Дек 2014][Шашки]
Шапиро Г. - Матейс XXIII Чемп.Латвии(пер) 1987 IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 II: 11.cb2! 11...bа7 (0)
[07 Дек 2014][Шашки]
Черепанов В. - Журавлёв Н. ЧМЗ-2-8 1995 Разветвление V: 8. hg3 Возможность I: 8 ...ba5 (0)
[07 Дек 2014][Шашки]
П. Святой - В. Гавриленко, Чемпионат Ленинграда, 1967 год (0)
[07 Дек 2014][Шашки]
Слосман М.М. - Христов А.В. ВПФ-19 1996. План I: 10...a:c7 Ответ I: 11...fg5 (0)
[09 Дек 2014][Шашки]
Лабутис В. - Клетниекс М. L10-Rc1 V: 8.hg3 Возможность I: 8 ...hg7! План II: 10...а:с5 (0)
[10 Дек 2014][Шашки]
И.Ф. Васильев - Ф. Уваров, 2002 г., Продолжение IV. 5...cd6 6.gf4 ba5 7.d:b6. (0)
[11 Дек 2014][Шашки]
Горюнов М. - Меркин В. LXIV-Ч.С-Петербурга-1998, 00-00-1998 Разветвление I: 9.сb2 (0)
[12 Дек 2014][Шашки]
Криворученко П.Д - Кузнецов В.Н., XXXI чемп.России 1998 Разветвление II: 9.cb4 a:c3 10.d:b4 gf6 (0)
[14 Дек 2014][Шашки]
Артамонов И. - Монастырёв В. МАГ-97 (cl) 1997 Разветвление II: 9.cb4 a:c3 10.d:b4 gf6 (0)
[23 Дек 2014][Шашки]
Коннов Ю.П. - Федоров М.В. К-640-ОР 1997.11.1 Разветвление II: 9.cb4 9...a:c3 10.d:b4 gf6 (0)
[23 Дек 2014][Шашки]
Коннов Ю.П. - Сметанин Ю.Чемп.России 33(пер) 2000 Разветвление II: 9.cb4 a:c3 10.d:b4 gf6 (0)
[23 Дек 2014][Шашки]
Галеев А.В. - Червонный В.С. ВФ-57 п-во СЛШИ 2002 Разветвление III: 9.cd4 (0)
[24 Дек 2014][Шашки]
Красинский Я.И. - Пахомов С.С. НОТ-2001, 2001 Разветвление IV: 9.hg3 Возможность I: 10.cb4 (0)
[25 Дек 2014][Шашки]
Вигман В. - Арустамов Ю.А.XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978.9 Разветвление IV: 9.hg3 (0)
[25 Дек 2014][Шашки]
Плакхин А. - Кустарёв Ю. XXI чемпионат СССР Таганрог 1961.8.12 Разветвление IV: 9.hg3 (0)
[28 Дек 2014][Шашки]
Разумовский Д.А - Ветрогон Г.И. (РКГ-22) Ком.ч.России (пер) 2002 Разветвление I: 10.cb4 (0)
[28 Дек 2014][Шашки]
Ниневяли - Зандерс VKR-7i 1982 Разветвление II: 10.hg3 (0)
[28 Дек 2014][Шашки]
Минговс - Масс XXXVI чемп. Латвии (пер) 2000 Разветвление I: 7.fg5 h:f4 8.e:g5 c:e3 9.f:d4 (0)
[31 Дек 2014][Шашки]
Семенюк В.М. - Парамонов В. RC04 2005 Разветвление II: 7.bc3 Возможность I: 7...fg5? (0)
[31 Дек 2014][Шашки]
Шибаев В.В. - Аверьянов М.Ю. ЧЧР-01/3 2001.10 Разветвление II: 7.bc3 (0)
[31 Дек 2014][Шашки]
Будиньш - Масс XXXI чемп.Латвии (пер) Разветвление III: 7.dc3 (0)
[01 Янв 2015][Шашки]
Барабашев В.И. - Рошкевич В. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 Продолжение VII: 5...fe7 (0)
[01 Янв 2015][Шашки]
Ремесис - Матейс XXIV Чемп.Латвии(пер) 1988 Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 (0)
[01 Янв 2015][Шашки]
Третьяков Н.В. - Голубев В.И. ВИП-6 2003 Продолжение VII: 5...fe7 Разветвление I: 9.cd4 cb6 (0)
[01 Янв 2015][Шашки]
Даукшис А. - Заикин А. F-16 XVI-Ч.СССР (пер) Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 (0)
[03 Янв 2015][Шашки]
Галеев А.В. - Макаров В.Н. ВФ-57 п-во СЛШИ 2002.12 Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 (0)
[03 Янв 2015][Шашки]
Блиновский А.В. - Степанов И.А. ТП 2000, Валантинас В. - Кырлов И. Мем.Абаулина(пер), 2003 (0)
[04 Янв 2015][Шашки]
Калачников А.- Валюк А. МАРШ-1995 1995.9.16 Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 (0)
[06 Янв 2015][Шашки]
Гуйван Н.А. - Абдраимов К.К. F-20 XX-Ч.СССР (пер) 1986 Разветвление I: 8.cb4! (0)

Видео бесплатные java игры книги контент для телефона манури маркиз Шашки Школа ВЕЙЦМАН дамки КОРХОВ Литовская ССР Белые дебюте дебютных закрытой игре классических миттельшпиле открытых Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1935 A84 WCh 16 m Amsterdam 1936 D63 Maroczy Geza Zandvoort it Zandvoort 1937 D17 WCh17 m Netherlands 1939 D18 Landau Salo NED-ch m Amsterdam m Amsterdam Keres Paul D10 Euwe Ma Keres PaulБ E19 D28 1946 Staunton mem Groningen Yanofsky Daniel Abraham Szabo Laszlo asparov Garry Denker Arnold Sheldon E49 1963 5-я партия D94 БОТВИННИК Михаил матч на первенство мира 1938 C09 АВРО-турнир Голланaeия Капабланка Каспаров Г Керес Пауль 1953 E26 Geller Efim Zurich ct Zurich Lajos (2640) - Petrosian Portisch Tigran V (2645) Petrosian Tigran V (2645) Petrosian Tigran V 10) 1953 Bucharest Troianescu Octavio 10.1981 nterpolis Tilburg (6) Petrosian Tigran V (2585) Sosonko Gennadi (2585) 25.04.1966 Moscow (7) Spassky Boris V World Championship 26th Буэнос-Айрес 1927 год Александр Алехин Аргентина Капабланка Хосе-Раулль бегал в Вологде Конева медведь спорт Чемпионат гонки зима Мультфильмы МЕССИ животные здоровье курорт Горнолыжный курорт Курилы отдых «Локомотив здоровья» Вологда Аделина Сотникова. Елизавета Туктам Александр Коган Музыка-Александра Пахмутова Tõnis Mägi Олимпиада-80 Парусный центр журнал Africa Eco Race Антон Шибалов грузовик КАМАЗ-Мастер команда Tatra Александр Овечкин Буффало Сейбрс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Мариан Хосса НХЛ гонка золотой мяч Лионель Месси задачи находки опровержения Meanwhile in Russia дикие животные лев львица Магнус Карлсен матч москва Нью-Йорке Лео Месси Николаса Васкеса овации чемпион мира 2015 г. Вечірня Кава Владислав Мазур Орион Блиц-турнир День здоровья Шашки-64 Награждение Чемпионат Украины 30.03.2016 г. г.Винница городская ДЮСШ №6 инвалиды Детскокий хоспис Днепр массовая драка Миниатюры блиц G.Valneris N.Samb. World Championship Blitz 2016 news news of Russian North аварии ДТП новости ежедневно происшествия Русский Север ТРК Русский Север Izmir Turkey WC Rapid Turkish WC Rapid . Всеукраинский детский турнир 06-10.05.2016 г. г. Винница ДЮСШ №6 06-10.05.2016 г. Шашки-64. Всеукраи ДЮСШ №6 Спорт Вечірня кава з багаторазовим чемпіо занятия 21 game's Clash of the Titans Draughts Dammeкr Harm wiersma Ton Sijbrands Владимир Скрабов интервью международный гроссмейстер Дмитрий Цинман Гунтис Валнерис Зоя Голубева Латвия mei en juni 1947 Pierre Ghestem R.C. Keller WK Dammen 1947 1964 Viacheslav Shchegolev World Champion Draughts 1960 Вячеслав Щеголев Fantastic - legal fantástico muito legal Nice very nice Szwarcman август 2009г. ВГТРК Екатерина Капустян канал Спорт 1947 dammen Fransman P. Ghestem. Nederlander R.C. Keller Wereldkampioenschap 2016 год Вера Попруга 2-0 C Blitz 2014 Hilversum Schwarzman Van Berkel 20 июл. 2016 г. Владимир Литвиненко AGUERO V NASRI FOOTBALL TENNIS GREAT WALL OF CHINA Match Groenendijk - Valneris nterview with Guntis Valneris Айнур Шайбаков iSport.ua Аароном Полом Криштиану Роналду Лунтик Draughts Jan Groenendijk 11e partij Match 2016 Roel Boomstra World Title Виктория Мотричко Канны кубок мира международные шашки 2016 Chess Movie MAGNUS MAGNUS Carlsen Trailer г.Днепр Каменское-Днепродзержинск ДКРостсельмаш Шашки-100 2017.02.10 «Riga Open-2017» г.Рига (Латвия) Международный турнир Евпаторий Кубок Крыма играть в шашки интернет гроссмейстер Михаил Рахунов Одесса 2001.12.15 Artem Ivanov Roberts Misans Round 3 WK Cadets Minsk выигрыш темпа Гомель Венгрия Ивано-Франковск Артем Иванов Красноярск Мертвых души видео для начинающих Гродно А.Валюк обзор играть онлайн детский сад blitz Vassily Ivanchuk 1951.5.3 A. Рокитницкий XIII чемпионат СССР В помощь любителю шашек Комбинация Отыгрыш 2-3 тур 31 05 2018 г. Бергамо Италия Alexander Shvartsman Roep Bhawanibhiek

1973 XXXIII чемпионат СССР 1938 Симонян Б. 1995 Валюк А. МАРШ-1995 1998 2002 Ком.ч.России(пер) 1999 Кетлер Разветвление I: 6...ba5 Кузнецов В.Н. 2001 Парамонов В. москва Цирик З. Сретенский Н. Плакхин А. Чемпионат ВЦСПС 1951 XIII чемпионат СССР Харьков 1972 2000 ком.п-во СЛШИ F9 IX-Ч.СССР(пер)-1973 1997 2005 1947 X чемпионат СССР Одесса 1982 Шапиро Г. Саунин О. 2003 WCI-1 XXV чемпионат СССР Арустамов Ю.А. 1986 F-20 XX-Ч.СССР(пер) Литвинович В. Ворошиловград Кустарёв Ю. Рошкевич В. 1964 XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс Макрович М. ход Теория темпов позиция Комбинация полуфинал 1967 П. Святой 1953 1936 1937 1960 1946 1939 турнир Иванов 1963 Чемпионат Ленинграда Отыгрыш Доска И. Виндерман А. Коврижкин А. XXXII чемпионат СССР Романов В. Швидкий А. Блиндер Б. расчет размен 1988 Рига дамки Барабашев В.И. 1991 Даугулис XV чемпионат СССР В помощь любителю шашек Минск A. Рокитницкий Петрунин В. Самарин В.П. Тарохин В.Г. Возможность II 13.cb4

 

26--30 -----------------

 

[09 Ноя 2017][Городская партия]
Романов - Соков В. V чемпионат СССР 1934 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 5-я A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Бельский И. - Заболоцкий А. Чемпионат Минска, 1938 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская - 3-я партия A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 2-я A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[07 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-076-07-05 1983 Разменная городская партия Не поддерживаемые шашки (0)
[07 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар -180-11-31 1983 Разменная городская партия Комбинация и элементы (0)
[05 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар - 296 - 20 (35) 1983 (0)
[03 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-367-26-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[01 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-221-41-32 1983 Московская городская партия Комбинация (0)
[30 Июн 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-364-23-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[09 Мар 2015][Городская партия]
Исаенко С. - Парамонов В. ВПФ-24, 2001 Московская система Возможность II: 7.dc3 (0)
[08 Мар 2015][Городская партия]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР, 4.11.1965 Вариант I: 5.gf4 (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Криворученко П.Д. - Кузнецов В.Н. XXXI чемп.России(пер), 1998 План I: 8.cb4? (0)

[29 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-104 - 05-07 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Изолированные шашки (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-433-25-55 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сложные комбинации (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-359-16-37 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[25 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-202-15-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[24 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-092-19-06 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сдвоенные шашки (0)
[23 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-492-28-56 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация Расчет ходов (0)
[22 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар -163-32-09 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация и элементы (0)
[21 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-340-46-36 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[12 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-414-02-54 1983 Безымянное начало Контрудар (0)

[08 Май 2015][Городская партия-3]
Макрович М. XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978 Разветвление II: 7...gh4 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Цукерник Э. - Кустарёв Ю. П-во ВЦСПС 1964 Возможность II: 9.cd2 План: 9...ed6 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Рошкевич В. - Кустарёв Ю. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Ростовиков В. - Розенталь А. L05-Rc1 2004 Интернет, сайт Ниедритиса (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Вайчус - Куклеев Е. Чемпионат ВЦСПС 1974 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Литвинович В. - Куклеев Е. XXXIII чемпионат СССР 1973 Ворошиловград (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Дудковский В. - Андреев Ю. LXVII-Ч.С-Петербурга 2001 Нюанс III: 14.cb4 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Кочедыков В.В. - Хвостов Л.И. F-20 XX-Ч.СССР(пер) 1986 Нюанс II: 14.ab4 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кандауров А. - Карп Х. XLII чемпионат СССР 1982 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кац Л. - Арустамов Ю.А. XXV чемпионат СССР 1965 План I: 10.ba3 Ход II: 12.ab4 (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
№ 2, "Отказная городская партия"Г. Хацкевич - Н. Рафальский (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
Симоненко А. - Камынин В. WCI-1 2003 Вариант II: 6...cd2 План III: 11.ba3! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Негра Н.Н. - Бабаян С.М. Разветвление I: 7...ed6 План II: 11.ba5! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Саунин О. - Трейнбук А. CM-7 2002 Продолжение II. 7.е:с1 План I: 11.gh4 (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Дицис - Бангиерис Полуфинал Латвии 1992 Вариант II: 6...cd2 Разветвление II: 9...gf6 (0)

фигур король диаграмме доски Белый короля поле конь пешка пешки горизонтали взятие диаграмма очередь Белые позиция черные I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 МЧ-3Ф мем.Чехова 2003 2000 Возможность 2002 Красинский Я.И. Возможность I: 13.gf2 1947 Возможность I: 13.cb4 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Литвинович В. Валантинас В. Матейс 1995 Возможность I: 8 ...hg7! сайт Ниедритиса интернет 1997 Возможность III: 11.cd2 Коннов Ю.П. п-во СЛШИ Галеев А.В. Арустамов Ю.А. Вигман В. Возможность II: 10.cd4 Плакхин А. Кустарёв Ю. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Зандерс Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. Масс 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) Возможность I: 10.dc3 Возможность II: 10.de5 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Ответ I: 8.gf4! Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Оренбург КМ-1/4 Возможность I: 7.gf4 Ком.ч.России(пер) Макрович М. Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Иванов В.Ф. Логин Э.А. F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 Возможность II: 8.cd2 de7 Лукьянов И.В. 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964

[18 Апр 2015][Dambrete]
Individuālā atklātņu repertuāra veidošanas problēmas - Jaunā atklātne (0)
[19 Мар 2016][Dambrete]
Арустамов Ю. - Миловидов П. XXXIV чемпионат СССР 1979 Кол (0)
[24 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «UZBRUKUMS KAULIŅAM g5» (0)
[24 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «CENTRĀLĀ DŪRE» (0)
[20 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs RĪGA «PARTIJA NR. 20 «DŪRE» (0)
[20 Мар 2016][Dambrete]
Степанов Д. - Арустамов Ю. ВС ДСО Спартак 1968 Безымянное начало (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Борухов С. - Арустамов Ю. XXXII чемпионат СССР 1972 Обратная игра Бодянского (0)
[21 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete PARTIJA NR. 22 - «APGRIEZTĀ BODJANSKA SPĒLE» (0)
[20 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «Atsite uz priekšu» (0)
[21 Мар 2016][Dambrete]
Алфимов Н. - Хейф Л. XIV чемпионат СССР 1952 Разменная городская партия (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - BEZNOSAUKUMA ATKLĀTNE (0)

 

31-35 ------------------------

 

[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 063 -17(04) - 1983 Закрытая Ленинградская защита Поддержка шашек (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 168 - 04 (10)-1983 Закрытая Ленинградская защита Комбинация (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 225 - 01(33) - 1983 Ленинградская защита Превращение в дамку (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-194-06-32 1983 Кол Комбинация и связь между позицией (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-335-40-36 1983 Ленинградская защита Позиционные комбинации (0)
[14 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-327-30-36 1983 Игра Дьячкова Позиционные комбинации (0)
[13 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-323-26-36 1983 Новое начало Позиционные комбинации (0)
[12 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-079-03-06 1983 Обратная игра Бодянского Сдвоенные шашки (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-024-17-02 1983 Отыгрыш Обмен Темп (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)

1973 XXXIII чемпионат СССР 1938 Симонян Б. 1995 Валюк А. МАРШ-1995 1998 2002 Ком.ч.России(пер) 1999 Кетлер Разветвление I: 6...ba5 Кузнецов В.Н. 2001 Парамонов В. москва Цирик З. Сретенский Н. Плакхин А. Чемпионат ВЦСПС 1951 XIII чемпионат СССР Харьков 1972 2000 ком.п-во СЛШИ F9 IX-Ч.СССР(пер)-1973 1997 2005 1947 X чемпионат СССР Одесса 1982 Шапиро Г. Саунин О. 2003 WCI-1 XXV чемпионат СССР Арустамов Ю.А. 1986 F-20 XX-Ч.СССР(пер) Литвинович В. Ворошиловград Кустарёв Ю. Рошкевич В. 1964 XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс Макрович М. ход Теория темпов позиция Комбинация полуфинал 1967 П. Святой 1953 1936 1937 1960 1946 1939 турнир Иванов 1963 Чемпионат Ленинграда Отыгрыш Доска И. Виндерман А. Коврижкин А. XXXII чемпионат СССР Романов В. Швидкий А. Блиндер Б. расчет размен 1988 Рига дамки Барабашев В.И. 1991 Даугулис XV чемпионат СССР В помощь любителю шашек Минск A. Рокитницкий Петрунин В. Самарин В.П. Тарохин В.Г. Возможность II 13.cb4

[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Нарчук - Б. Кузнецов Вилочка Уроки 11,12 и 13 стр.115-116 Чемпионат ВС СССР, 1977 г (0)
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Игрa Филиппова-Блиндера Жертва Шмульяна-Маркачёва Г. Хацкевич, 25 уроков шашечной игры (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(249) Игра С. Дьячкова Уроки 9 и 10 - $1.Позиции со связкой правого фланга стр.102 (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Бурковский - Б.Берлинков Игра Бодянского 25 уроков шашечной игры Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Фазылов - Ю. Арустамов № 7. Игра Каулена Уроки 23,24 и 25 - стр.214-215 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Фомин - А. Плакхин Игра Бодянского 25-м чемпионате СССР 1965 г. Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
В.Голосуев - Н. Шагин, 1967 г. Игра Бодянского Урок 20 - стр.185 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Рист - Э. Рыбаков Полуфинал 23-го первенства СССР, 1963 г. Кол Сокова (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры, 1979 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(311) Уроки 14 и 15 - $3.Задания для самостоятельного решения (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(310) Уроки 14 и 15 - $2.Практические партии (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(305) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(296) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(285) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)

-------------------
Подсчет всех ссылок страницы
Корзина
Ваша корзина пуста
Вход на сайт

Календарь
«  Июль 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Наш опрос
Трансляция шашечных партий
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Новости
Каталог фыйлов
[22 Авг 2017][DO JOGO DE DAMAS]
"lelio sarcedo e a defesa cruz" Lélio Sarcedo (0)
[01 Июл 2017][DO JOGO DE DAMAS]
Alexander Mogilianski koploper in Curaçao (0)
[02 Ноя 2016][Checkers-100]
dama_glasnik - от moises b5gerente (0)
[13 Июл 2016][Checkers-100]
ИНТЕРВЬЮ С РОМАНОМ ВАСИЛЕВСКИМ (0)
[12 Июл 2016][Checkers-100]
Играть против Maximus, играть против другого игрока, и Maximus против Maximus (0)
[08 Янв 2016][Куперман И.И.]
Исер Куперман ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (1)
[29 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Цветной калейдоскоп на «Белых ночах» (1)
[22 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Entrevista com seu ídolo: Jogos Abertos do Interior de São Paulo (1)
[21 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
The Best of Brazilian Draugths (0)
[19 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
LIÇÃO 2 Abertira Cruz As brancas jogam e vencem, após: (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
C. A. Ferrinho a b c do Jogo de Damas 1996 O MOTIVO (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Da Lei da Maioria para desenvolvermos uma combinação (0)
[18 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
O bloqueio é um tipo de prisão, onde a dama adversária não possui movimentos possíveis (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursod - É importante compreender como montar e como “quebrar” esta estrutura (0)
[16 Дек 2015][DO JOGO DE DAMAS]
Cursob - Combinação com dama - É muito importante compreender a força da dama (0)
Поисковые слова Шашки
Видео фигур король диаграмме доски Белый поле конь пешка пешки диаграмма очередь позиция Шашки черные Белые Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1939 m Amsterdam Keres Paul D28 1946 Staunton mem Groningen Szabo Laszlo 1953 Petrosian Tigran V I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 2003 2000 2002 1947 Рига Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР 1995 интернет сайт Ниедритиса 1997 п-во СЛШИ Арустамов Ю.А. Плакхин А. 1982 VKR-7i Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Байков В.Е. XIII чемпионат СССР План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Возможность I: 7.gf4 Чемпионат Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964 спорт Africa Eco Race чемпион мира Шашки-64 блиц news news of Russian North аварии Izmir Turkey WC Rapid 2-0 Match Draughts Jan Groenendijk Виктория Мотричко Шашки-100
Слова Шахматы Шашки
Видео бесплатные java игры книги контент для телефона манури маркиз Шашки Школа ВЕЙЦМАН дамки КОРХОВ Литовская ССР Белые дебюте дебютных закрытой игре классических миттельшпиле открытых Euwe Max Kasparov Garry Alekhine Alexander 1935 A84 WCh 16 m Amsterdam 1936 D63 Maroczy Geza Zandvoort it Zandvoort 1937 D17 WCh17 m Netherlands 1939 D18 Landau Salo NED-ch m Amsterdam m Amsterdam Keres Paul D10 Euwe Ma Keres PaulБ E19 D28 1946 Staunton mem Groningen Yanofsky Daniel Abraham Szabo Laszlo asparov Garry Denker Arnold Sheldon E49 1963 5-я партия D94 БОТВИННИК Михаил матч на первенство мира 1938 C09 АВРО-турнир Голланaeия Капабланка Каспаров Г Керес Пауль 1953 E26 Geller Efim Zurich ct Zurich Lajos (2640) - Petrosian Portisch Tigran V (2645) Petrosian Tigran V (2645) Petrosian Tigran V 10) 1953 Bucharest Troianescu Octavio 10.1981 nterpolis Tilburg (6) Petrosian Tigran V (2585) Sosonko Gennadi (2585) 25.04.1966 Moscow (7) Spassky Boris V World Championship 26th Буэнос-Айрес 1927 год Александр Алехин Аргентина Капабланка Хосе-Раулль бегал в Вологде Конева медведь спорт Чемпионат гонки зима Мультфильмы МЕССИ животные здоровье курорт Горнолыжный курорт Курилы отдых «Локомотив здоровья» Вологда Аделина Сотникова. Елизавета Туктам Александр Коган Музыка-Александра Пахмутова Tõnis Mägi Олимпиада-80 Парусный центр журнал Africa Eco Race Антон Шибалов грузовик КАМАЗ-Мастер команда Tatra Александр Овечкин Буффало Сейбрс Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Мариан Хосса НХЛ гонка золотой мяч Лионель Месси задачи находки опровержения Meanwhile in Russia дикие животные лев львица Магнус Карлсен матч москва Нью-Йорке Лео Месси Николаса Васкеса овации чемпион мира 2015 г. Вечірня Кава Владислав Мазур Орион Блиц-турнир День здоровья Шашки-64 Награждение Чемпионат Украины 30.03.2016 г. г.Винница городская ДЮСШ №6 инвалиды Детскокий хоспис Днепр массовая драка Миниатюры блиц G.Valneris N.Samb. World Championship Blitz 2016 news news of Russian North аварии ДТП новости ежедневно происшествия Русский Север ТРК Русский Север Izmir Turkey WC Rapid Turkish WC Rapid . Всеукраинский детский турнир 06-10.05.2016 г. г. Винница ДЮСШ №6 06-10.05.2016 г. Шашки-64. Всеукраи ДЮСШ №6 Спорт Вечірня кава з багаторазовим чемпіо занятия 21 game's Clash of the Titans Draughts Dammeкr Harm wiersma Ton Sijbrands Владимир Скрабов интервью международный гроссмейстер Дмитрий Цинман Гунтис Валнерис Зоя Голубева Латвия mei en juni 1947 Pierre Ghestem R.C. Keller WK Dammen 1947 1964 Viacheslav Shchegolev World Champion Draughts 1960 Вячеслав Щеголев Fantastic - legal fantástico muito legal Nice very nice Szwarcman август 2009г. ВГТРК Екатерина Капустян канал Спорт 1947 dammen Fransman P. Ghestem. Nederlander R.C. Keller Wereldkampioenschap 2016 год Вера Попруга 2-0 C Blitz 2014 Hilversum Schwarzman Van Berkel 20 июл. 2016 г. Владимир Литвиненко AGUERO V NASRI FOOTBALL TENNIS GREAT WALL OF CHINA Match Groenendijk - Valneris nterview with Guntis Valneris Айнур Шайбаков iSport.ua Аароном Полом Криштиану Роналду Лунтик Draughts Jan Groenendijk 11e partij Match 2016 Roel Boomstra World Title Виктория Мотричко Канны кубок мира международные шашки 2016 Chess Movie MAGNUS MAGNUS Carlsen Trailer г.Днепр Каменское-Днепродзержинск ДКРостсельмаш Шашки-100 2017.02.10 «Riga Open-2017» г.Рига (Латвия) Международный турнир Евпаторий Кубок Крыма играть в шашки интернет гроссмейстер Михаил Рахунов Одесса 2001.12.15 Artem Ivanov Roberts Misans Round 3 WK Cadets Minsk выигрыш темпа Гомель Венгрия Ивано-Франковск Артем Иванов Красноярск Мертвых души видео для начинающих Гродно А.Валюк обзор играть онлайн детский сад blitz Vassily Ivanchuk 1951.5.3 A. Рокитницкий XIII чемпионат СССР В помощь любителю шашек Комбинация Отыгрыш 2-3 тур 31 05 2018 г. Бергамо Италия Alexander Shvartsman Roep Bhawanibhiek
Разное
По три не ноль(Гонтарь Н.И.)
Какая самая главная наука вашего курса? Да вы что? Какая физика? Конечно, культурология! Запишите: физика и математика — только вводный курс к истинам философии и культурологии. Эта наука учит нас правильно жить и правильно умирать.(Рыбников Ю.А.)
Последнее на сегодня, и перейдём к подписи лекций. Только, пожалуйста, никакого спорта.(Рыбников Ю.А.)
У нас не урок чистописания, а академическая лекция, ёлки-палки.(Рыбников Ю.А.)
Не видеть смысла в материи — это стоять на ушах.(Рыбников Ю.А.)
(студентке) Вы что, думаете, что если я вас допустил к экзамену, так вы по жизни победитель?(Масленников И.О.)
Вы, наверное, играете в кости… нет, вы играете в карты и матом ругаетесь… за чашечкой чая в лесном общежитии.(Рыбников Ю.А.)
С такой философией вы все от СПИДа передохнете! (Рыбников Ю.А.)
Атеизм — это религиозное мировоззрение, языческое. (Рыбников Ю.А.)
Красивый термин. Великий термин!(Рыбников Ю.А.)
Греков уже нет, а евреи ещё живы. Так у кого же истина?(Рыбников Ю.А.)
Чеченцы убивают взглядом. (Политюков В.П.)
С дикцией у меня плохо, я понимаю, вот протезы себе зубные вставлю — буду чётче…(Масленников И.О.)
Девушка, я не только преподаватель, я ещё и мужчина.(Рыбников Ю.А.)
Мистика — это живое, прекрасное чувство присутствия вечного, абсолютного в относительном, временном.(Рыбников Ю.А.)
Статистика
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Шашки
1973 XXXIII чемпионат СССР 1938 Симонян Б. 1995 Валюк А. МАРШ-1995 1998 2002 Ком.ч.России(пер) 1999 Кетлер Разветвление I: 6...ba5 Кузнецов В.Н. 2001 Парамонов В. москва Цирик З. Сретенский Н. Плакхин А. Чемпионат ВЦСПС 1951 XIII чемпионат СССР Харьков 1972 2000 ком.п-во СЛШИ F9 IX-Ч.СССР(пер)-1973 1997 2005 1947 X чемпионат СССР Одесса 1982 Шапиро Г. Саунин О. 2003 WCI-1 XXV чемпионат СССР Арустамов Ю.А. 1986 F-20 XX-Ч.СССР(пер) Литвинович В. Ворошиловград Кустарёв Ю. Рошкевич В. 1964 XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс Макрович М. ход Теория темпов позиция Комбинация полуфинал 1967 П. Святой 1953 1936 1937 1960 1946 1939 турнир Иванов 1963 Чемпионат Ленинграда Отыгрыш Доска И. Виндерман А. Коврижкин А. XXXII чемпионат СССР Романов В. Швидкий А. Блиндер Б. расчет размен 1988 Рига дамки Барабашев В.И. 1991 Даугулис XV чемпионат СССР В помощь любителю шашек Минск A. Рокитницкий Петрунин В. Самарин В.П. Тарохин В.Г. Возможность II 13.cb4
Шашки Городская партия-1
[09 Ноя 2017][Городская партия]
Романов - Соков В. V чемпионат СССР 1934 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 5-я A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Бельский И. - Заболоцкий А. Чемпионат Минска, 1938 Городская партия (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская - 3-я партия A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[08 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - 2-я A. Рокитницкий, "В помощь любителю шашек", Минск, 1966 (0)
[07 Ноя 2017][Городская партия]
Городская партия - A. Рокитницкий, В помощь любителю шашек, Минск, 1966 (0)
[08 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-076-07-05 1983 Разменная городская партия Не поддерживаемые шашки (0)
[07 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар -180-11-31 1983 Разменная городская партия Комбинация и элементы (0)
[05 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар - 296 - 20 (35) 1983 (0)
[03 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-367-26-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[01 Июл 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-221-41-32 1983 Московская городская партия Комбинация (0)
[30 Июн 2017][Городская партия]
Пуусепп Оскар-364-23-37 1983 Московская городская партия Роздых (0)
[09 Мар 2015][Городская партия]
Исаенко С. - Парамонов В. ВПФ-24, 2001 Московская система Возможность II: 7.dc3 (0)
[08 Мар 2015][Городская партия]
Литвинович В. - Симонян Б. XXV чемпионат СССР, 4.11.1965 Вариант I: 5.gf4 (0)
[07 Мар 2015][Городская партия]
Криворученко П.Д. - Кузнецов В.Н. XXXI чемп.России(пер), 1998 План I: 8.cb4? (0)
Шашки Городская партия-2
[29 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-104 - 05-07 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Изолированные шашки (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-433-25-55 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сложные комбинации (0)
[28 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-359-16-37 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[25 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-202-15-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[24 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-092-19-06 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Сдвоенные шашки (0)
[23 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-492-28-56 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация Расчет ходов (0)
[22 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар -163-32-09 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация и элементы (0)
[21 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-340-46-36 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Принудительное удаление (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[20 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-119 - 02-08 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Отсталые шашки (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[18 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-209-26-32 1983 Городская партия с 3. ...gh4 Комбинация (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[15 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-246-30-33 1983 Городская партия Комбинация Превращение в дамку (0)
[12 Июн 2017][Городская партия-2]
Пуусепп Оскар-414-02-54 1983 Безымянное начало Контрудар (0)
Шашки Городская партия-3
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Макрович М. XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс 1978 Разветвление II: 7...gh4 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Цукерник Э. - Кустарёв Ю. П-во ВЦСПС 1964 Возможность II: 9.cd2 План: 9...ed6 (0)
[08 Май 2015][Городская партия-3]
Рошкевич В. - Кустарёв Ю. XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград 1973 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Ростовиков В. - Розенталь А. L05-Rc1 2004 Интернет, сайт Ниедритиса (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Вайчус - Куклеев Е. Чемпионат ВЦСПС 1974 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Литвинович В. - Куклеев Е. XXXIII чемпионат СССР 1973 Ворошиловград (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Дудковский В. - Андреев Ю. LXVII-Ч.С-Петербурга 2001 Нюанс III: 14.cb4 (0)
[07 Май 2015][Городская партия-3]
Кочедыков В.В. - Хвостов Л.И. F-20 XX-Ч.СССР(пер) 1986 Нюанс II: 14.ab4 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кандауров А. - Карп Х. XLII чемпионат СССР 1982 (0)
[06 Май 2015][Городская партия-3]
Кац Л. - Арустамов Ю.А. XXV чемпионат СССР 1965 План I: 10.ba3 Ход II: 12.ab4 (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
№ 2, "Отказная городская партия"Г. Хацкевич - Н. Рафальский (0)
[05 Май 2015][Городская партия-3]
Симоненко А. - Камынин В. WCI-1 2003 Вариант II: 6...cd2 План III: 11.ba3! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Негра Н.Н. - Бабаян С.М. Разветвление I: 7...ed6 План II: 11.ba5! (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Саунин О. - Трейнбук А. CM-7 2002 Продолжение II. 7.е:с1 План I: 11.gh4 (0)
[04 Май 2015][Городская партия-3]
Дицис - Бангиерис Полуфинал Латвии 1992 Вариант II: 6...cd2 Разветвление II: 9...gf6 (0)
Шашки
фигур король диаграмме доски Белый короля поле конь пешка пешки горизонтали взятие диаграмма очередь Белые позиция черные I. 3.cb4 gh4 4.b:d6 е:с5 МЧ-3Ф мем.Чехова 2003 2000 Возможность 2002 Красинский Я.И. Возможность I: 13.gf2 1947 Возможность I: 13.cb4 Разветвление IV: 8.fg3 h:f2 9.e:g3 1999 (пер) Возможность II: 11.cb2! XXV чемпионат СССР Литвинович В. Валантинас В. Матейс 1995 Возможность I: 8 ...hg7! сайт Ниедритиса интернет 1997 Возможность III: 11.cd2 Коннов Ю.П. п-во СЛШИ Галеев А.В. Арустамов Ю.А. Вигман В. Возможность II: 10.cd4 Плакхин А. Кустарёв Ю. Ветрогон Г.И. 1982 VKR-7i Зандерс Продолжение VI. 5...gf6 6.gf4 de7. Масс 2005 Парамонов В. XXXI чемп.Латвии (пер) Продолжение VII: 5...fe7 1973 XXXIII чемпионат СССР Ворошиловград Разветвление I: 9.cd4 9...cb6 1988 XXIV Чемп.Латвии(пер) Возможность I: 10.dc3 Возможность II: 10.de5 1986 Вариант II: 5.dc3 2001 Продолжение I: 6.сb2? Разветвление I: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4 План I: 7...fe7 Ответ I: 8.gf4! Байков В.Е. План II: 7...fg5 Разветвление II: 6...de7 Возможность I: 7.cb4 1972 XXXII чемпионат СССР Оренбург КМ-1/4 Возможность I: 7.gf4 Ком.ч.России(пер) Макрович М. Продолжение III: 6.gf4 Разветвление I: 6...ba5 Возможность I: 8.аb2 Иванов В.Ф. Логин Э.А. F-2 II-Ч.СССР(пер)-1960 Возможность II: 8.cd2 8...de7 ВО-2002 Возможность II: 8.cd2 de7 Лукьянов И.В. 1960 Разветвление II: 6...cd6 Возможность I: 7.сb4! 1964
Dambrete
[18 Апр 2015][Dambrete]
Individuālā atklātņu repertuāra veidošanas problēmas - Jaunā atklātne (0)
[19 Мар 2016][Dambrete]
Арустамов Ю. - Миловидов П. XXXIV чемпионат СССР 1979 Кол (0)
[24 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «UZBRUKUMS KAULIŅAM g5» (0)
[24 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «CENTRĀLĀ DŪRE» (0)
[20 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs RĪGA «PARTIJA NR. 20 «DŪRE» (0)
[20 Мар 2016][Dambrete]
Степанов Д. - Арустамов Ю. ВС ДСО Спартак 1968 Безымянное начало (0)
[22 Мар 2016][Dambrete]
Борухов С. - Арустамов Ю. XXXII чемпионат СССР 1972 Обратная игра Бодянского (0)
[21 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete PARTIJA NR. 22 - «APGRIEZTĀ BODJANSKA SPĒLE» (0)
[20 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «KUKUJEVA GAMBITS» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[19 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «Atsite uz priekšu» (0)
[21 Мар 2016][Dambrete]
Алфимов Н. - Хейф Л. XIV чемпионат СССР 1952 Разменная городская партия (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - «PILSĒTAS ATKLĀTNE» (0)
[25 Апр 2015][Dambrete]
V. ADAMOVIČS Dambrete Individuālais atklātņu repertuārs - BEZNOSAUKUMA ATKLĀTNE (0)
25 Уроков в Шашки
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Нарчук - Б. Кузнецов Вилочка Уроки 11,12 и 13 стр.115-116 Чемпионат ВС СССР, 1977 г (0)
[13 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Игрa Филиппова-Блиндера Жертва Шмульяна-Маркачёва Г. Хацкевич, 25 уроков шашечной игры (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(249) Игра С. Дьячкова Уроки 9 и 10 - $1.Позиции со связкой правого фланга стр.102 (0)
[10 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Бурковский - Б.Берлинков Игра Бодянского 25 уроков шашечной игры Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
M. Фазылов - Ю. Арустамов № 7. Игра Каулена Уроки 23,24 и 25 - стр.214-215 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Фомин - А. Плакхин Игра Бодянского 25-м чемпионате СССР 1965 г. Г. Хацкевич, 1979 (0)
[09 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
В.Голосуев - Н. Шагин, 1967 г. Игра Бодянского Урок 20 - стр.185 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(449) Уроки 23,24 и 25 - $4.Жертва Кукуева стр.242-255 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
А. Рист - Э. Рыбаков Полуфинал 23-го первенства СССР, 1963 г. Кол Сокова (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Н. Абациев - В. Максимчук Чемпионат ВС СССР, 1975 г. Отыгрыш 25 уроков шашечной игры, 1979 (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(311) Уроки 14 и 15 - $3.Задания для самостоятельного решения (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(310) Уроки 14 и 15 - $2.Практические партии (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(305) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
Г. Петрович - А. Хапалюк Первенство БГУ, 1965 г Обратная игра Бодянского (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(296) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
[02 Мар 2016][25 Уроков Шашки]
(285) Уроки 14 и 15 - $1.Позиции со связкой левого фланга (0)
Шашечный миттельшпиль
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 063 -17(04) - 1983 Закрытая Ленинградская защита Поддержка шашек (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 168 - 04 (10)-1983 Закрытая Ленинградская защита Комбинация (0)
[23 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар - 225 - 01(33) - 1983 Ленинградская защита Превращение в дамку (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[18 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-416-04-32 1983 Обратный косяк Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[16 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-420-08-54 1983 Ленинградская защита Отпор Контрудар (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-194-06-32 1983 Кол Комбинация и связь между позицией (0)
[15 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-335-40-36 1983 Ленинградская защита Позиционные комбинации (0)
[14 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-327-30-36 1983 Игра Дьячкова Позиционные комбинации (0)
[13 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-323-26-36 1983 Новое начало Позиционные комбинации (0)
[12 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-079-03-06 1983 Обратная игра Бодянского Сдвоенные шашки (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-024-17-02 1983 Отыгрыш Обмен Темп (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)
[11 Окт 2017][Kabe Keskmäng]
Пуусепп Оскар-198-11-32 1983 Отыгрыш Комбинация и связь между позицией (0)
Шашечный миттельшпиль
1973 XXXIII чемпионат СССР 1938 Симонян Б. 1995 Валюк А. МАРШ-1995 1998 2002 Ком.ч.России(пер) 1999 Кетлер Разветвление I: 6...ba5 Кузнецов В.Н. 2001 Парамонов В. москва Цирик З. Сретенский Н. Плакхин А. Чемпионат ВЦСПС 1951 XIII чемпионат СССР Харьков 1972 2000 ком.п-во СЛШИ F9 IX-Ч.СССР(пер)-1973 1997 2005 1947 X чемпионат СССР Одесса 1982 Шапиро Г. Саунин О. 2003 WCI-1 XXV чемпионат СССР Арустамов Ю.А. 1986 F-20 XX-Ч.СССР(пер) Литвинович В. Ворошиловград Кустарёв Ю. Рошкевич В. 1964 XXXVIII чемпионат СССР Вильнюс Макрович М. ход Теория темпов позиция Комбинация полуфинал 1967 П. Святой 1953 1936 1937 1960 1946 1939 турнир Иванов 1963 Чемпионат Ленинграда Отыгрыш Доска И. Виндерман А. Коврижкин А. XXXII чемпионат СССР Романов В. Швидкий А. Блиндер Б. расчет размен 1988 Рига дамки Барабашев В.И. 1991 Даугулис XV чемпионат СССР В помощь любителю шашек Минск A. Рокитницкий Петрунин В. Самарин В.П. Тарохин В.Г. Возможность II 13.cb4